Oresunds International School Logo

Tilsynsynsrapporter

På fanerne herunder findes rapporter over tilsyn ført på skolen.

De fleste er i formatet PDF og kræver Adobe Acrobat Reader. Klik her for at hente programmet.Tilsynserklæring.Øresunds Internationale Skole.Skolekode: 101564Tilsynsførende: Tapio Juhl.Dato for tilsyn: 26. november 2014.Undervisningssproget er dansk.

Tilsynet 26. november 2014 omfattede:

1. Skolens hjemmeside samt nyhedsbreve til forældrekredsen.2. Årets aktiviteter.3. Skolens samlede årsplan for aktiviteter.4. Årsplaner versus fællesmål.5. Om skolens forbereder elever i et samfund med frihed og folkestyre.6. Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, engelsk, matematik og historie.7. Overværede undervisningen i 4. - 5. klasse: Natur og teknik.Engelsk i 6. . 7. klasse.Biologi i 8. - 9. klasse.8. Et afrundende møde med skolens leder om undervisningsplaner og skolens generelle status.

1.Søgt på ”Øresunds International Skole”. Siderne er flot opsatte, omfattende og informative. Tilsynserklæringerne ligger også på hjemmesiden. Nyhedsbrevene til forældrekredsen er ligeledes informative med kvartalsvise oversigt over aktiviteter eller særlige arrangementer.

2. + 3. Aktivitets- og mødeplanen for skoleåret 2014/15 er varieret og relevant. Der er emneuger, blokdage, lejrskole, praktikdage, juleforberedelser samt to ”trivselsdage”.

4.Ved gennemsyn af skolens undervisningsplaner er det min vurdering, at der er relevans med Fælles Mål.

5.Mit grundlag er samvær og samtaler med eleverne, overvære undervisningen samt dialogen med underviserne. Skolen har endvidere afsat to ”trivselsdage”, hvor netop ”samfund, frihed og folkestyre” er et element. - Det er mit bestemte indtryk, at skolen – dels gennem ”ånd og holdning” - men også ”skemalægger” emnet, eks. gennem en ”trivselsdag”.

6.Eksamenskaraktererne for 9. klasse (2014) ligger gennemsnitligt på 8. Standspunktskarakterne (2014) ligge gennemsnitligt for alle fag på 8,03. Begge karakterer må anses som meget tilfredsstillende; især for en to-sproget skole.

7.Undervisningen var overalt kompetent, forberedt og varieret. De ældste klasser blev især udfrodret på deres intellekt og niveau. Undervisererne var altid parate til, at ”opfange” signaler. Diskutere og afslutte. Der var en rigtig god tone.

8.I min altid afrundende samtale med skolelederen blev emner som eksamenskarakterer og standpunkter, skolereformen, normeringer, læseplaner/årsplaner/aktivitetsplaner samt skolens almindelige tilstand formuleret.

Sammenfattende er det derfor mit bestemte indtryk, at Øresunds Internationale Skole giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tapio JuhlSkoleinspektørtilsynsførendeTilsynserklæring.Øresunds Internationale Skole.Skolekode : 101564Tilsynsførende: Tapio Juhl.Dato for tilsyn: 10. juni 2014.

Undervisningssproget er dansk.

A. Tilsynserklæringen af 22. november 2012 dækkede områderne dansk, engelsk – begge med relaterede undervisningsplaner. Skolens hjemmeside, frihed og folkestyre samt skolens samlede års plan for aktiviteter.

B. Tilsynserklæringen af 3. juni 2013 dækkede matematik.

C. Tilsynet 28. november 2013 omfattede de praktiske, musiske fag, historie, skolens samlede års plan for aktiviteter samt et vanligt afsluttende møde med skolelederen, aktuelt om undervisningsplaner og skolens generelle status.

D. Tilsynet den 10. juni 2014 omfattede dansk 2. - 5. klasse samt fransk 6. - 8. klasse.

10. juni 2014:Dansk 4. - 5. klasse.Dansk 2. - 3. klasse.Fransk 6. - 7. klasse.Fransk 8. klasse

Undervisningen var præget af planlægning og god disponering. På alle niveauer blev eleverne udfordret til den enkelte elev og elevens klassetrin.

Dansk 4. - 5. klasse. 14 elever:Undervisningsmaterialer, bl.a.: Frilæsnings bøger, Skrivebogen ”Delta” v/ Maj Rørup, forlaget Delta, ”Grammatikkursus 1- 8” v/ Chr. Aagaard, ”Læserkursus” v/ Chr. Aagaard, ”Min 4. Danskbog” & ”Min 5. Danskbog”, forlaget Delta.

Lektionen blev indledt med en samtale om ”sprogets nødvendighed”, ”den skriftlige udtryksform”, ”tegnsætning og ordklasser”. Der efter arbejdede eleverne med deres opgavebøger.Dansk 2. - 3. klasse. 11 elever.Undervisningsmaterialer til niveau som ovennævnte.

Lektionen blev indledt med en samtale om ”sætninger” - ide og indhold. ”Punktums betydning og værdi blev diskuteret. ”Det, at skrive en stil” - teknik – disposition – indhold og slutning. Der efter var det elevernes opgave at skrive en stil/fortælling.

Ud over observationer i ovennævnte klasser har jeg efterfølgende gennemgået 2. - 3. klasses skriftlige stile samt en skriftlig prøve/test for 4. - 5. klasse.

Fransk 6. - 7. og 8. klasse.Da mit kendskab inden for sprogområdet er absolut minimalt, må jeg her støtte mig til min fornemmelse af de to lektioner 6. - 7. klasse samt 8. klasse.

Undervisningsmaterialer bl.a. Allez hop. Tekstbog. Forlaget Gyldendal.Undervisningssproget er fransk.

Begge lektioner blev indledt med en status – opgaver. Efter det blev farverne repeteret. Efterfølgende skulle eleverne efter tur (på fransk) fortælle om deres ferie. Lektionerne blev afsluttet med, at eleverne arbejdede med deres individuelle opgaver. - Eleverne fik afslutningsvis lektier til næste lektion.

Jeg har gennemgået seneste ”Nyhedsbrev” til forældrene samt skolens aktuelle aktivitetsplan. Begge er præget af et fortsat højt informations- og aktivitetsniveau. På trods af den ny reform tilbyder skolen fortsat mindst otte ”ude-af-skolen-dage” om året. Det er også et godt initiativ, at skolen indfører fælles morgensang/-samling en gang om ugen.

Jeg kan derfor konkludere, at Øresunds Internationale Skole - ud over et dygtigt integrationsarbejde – også fortsat giver en undervisning, der står mål med, hvad der tilbydes i folkeskolen.


Tapio Juhl

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.