Oresunds International School Logo

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Øresunds Internationale Skole:

Skolekode: 101564
Skolens navn: Øresunds Internationale Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Arne Claus Petersen

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermed skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

04-10-2018

8-9 klasse

dansk

Humanistiske fag

Arne Claus Petersen

04-10-2018

1-3 klasse

matematik

Naturfag

Arne Claus Petersen

04-10-2018

8-9 klasse

design

Praktiske/musiske
fag

Arne Claus Petersen

04-03-2019

8-9 klasse

fysik/kemi/biol
ogi/geografi

Naturfag

Arne Claus Petersen

04-03-2019

6-7-klasse

engelsk

Humanistiske fag

Arne Claus Petersen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

2 besøg- henholdsvis 04-10-2018 og 04-03-2018.

God og konstruktive besøg, hvor en åben dialog fremmer kvaliteten af besøgene.
Skolelederen er velforberedt, og giver et fuldstændigt indblik i skolens hverdag og udfordringer.
God dialog med lærerne og eleverne.
Lærerne er velforberedte, hvilket "smitter" af på undervisningen. Lærerne har en god dialog med eleverne, og
eleverne er motiverede. God arbejdsdisciplin i klasserene og i gruppearbejde.

3 Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
undervisningssprog end dansk.

Uddybning

Ja

4 Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Skønt international er en del af skolens navn, både forstår og taler eleverne dansk svarende til aldersvarende i
Folkeskolen.

5 Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Uddybning

God individuel undervisning.

6 Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.2 Uddybning

7.1 Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

Skolens placering på Ministeriets hjemmeside.
Kontrol af karakterer.
Ligger over gennemsnittet.

7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

Ligger over gennemsnittet

7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

Også meget bedre end mange elever i Folkeskolen.
Skolen har 40 % mere engelsk end i Folkesskolen.
Gennemsnittet i mundtlig engelsk ved afgangseksamen er på 11 set over 3 år.

7.7 Fører skolen til prøve i historie?

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

8 Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

8.1 Uddybning

Elevernes standpunkt ligger mindst på højde med tilsvarende i Folkeskolen.

9 Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre?

Ja

Uddybning

Skolen har forfattet et dokument om skolens politik om Frihed og Folkestyre samt demokratisk dannelse, friheds
og menneskerettigheder i august 2017.
Dette dokument er implementeret og skolen lever op til dette.
Skolen har blandt andet deltaget i Unge Folkemøde iValby de sidste to år.
Været med elevvalg i 2019.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

Uddybning

Gennem de lektioner jeg overværede, var indholdet klart en udvikling og styrkelse af demokratiet.

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-
og menneskerettigheder?

Ja

Uddybning

Der var en god harmonisk stemning i klassen, skønt eleverne kommer fra adskillige forskellige lande.

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

10 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

10.1 Uddybning

12. Donationer

Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?

Nej

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn

Adresse

Beløb i kroner

12.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

0,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning

En skole skabes af de mennesker som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls. De gør den til
en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv. Jeg tror på vores skoles personlighed, fordi
jeg når jeg er på besøg, kan se en masse børn, der trives - og først når man trives, kan man lære.
Jeg tager mit afsæt dels i besøg på skolen, men også i fast at følge skolen – dels på skolens hjemmeside, og den
kommunikation jeg får fra skolen, hvor jeg finder oplysninger og meget mere, som samlet set giver et rigtigt godt
billede af skolens indre liv.
Jeg har set og oplevet den gode stemning, der er blandt elever og lærere. Hvor eleverne har været engagerede og
reflekterende og lærerne fagligt kvalificerede og venlige imødekommende overfor børnene.
Jeg har overværet klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Undervisningens faglige indhold tager
grundlæggende udgangspunkt i de, til folkeskolen, vejledende læseplaner.
Det er min vurdering, at undervisningen tilrettelægges, ikke blot på et relevant niveau i forhold til klassetrinnet,
men også, i forhold til det enkelte fag, på et højt fagligt ambitionsniveau.
Eleverne viser i mange sammenhænge stor interesse for skolearbejdet, og jeg møder ofte meget høj kvalitet i
elevernes arbejde. Det er således mit skøn, at undervisningen i dansk, matematik og engelsk ligger på et niveau,
der fuldt ud står mål med undervisningen i folkeskolen – hvilket også omfatter elevernes standpunkter i fagene.
Jeg oplever en engageret ledelse, der er optaget af skolens udvikling og samtidig engagerer sig i den enkelte elevs
trivsel.
Trods lærere og elevers forskellighed praktiseres et fællesskab, der hviler i den enkeltes frihed med eget ansvar.
Alle har således tydeligvis deltageransvar, og følger de demokratiske spilleregler efter bedste evne.

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.