Oresunds International School Logo

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Øresunds Internationale Skole:1. Skolens navn og skolekode

Skolekode: 101564
Skolens navn: Øresunds Internationale Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Skolens tilsynsførende fra skoleåret 2023 - 2024 er René Steffensen renesteffensen@post.tele.dk

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

12-10-2021

2

Sang og musik

Praktiske/musiske fag

Arne Claus Petersen

12-10-2021

8-9 klasse

Dansk

Humanistiske fag

Arne Claus Petersen

12-10-2021

6-7 klasse

Dansk

Humanistiske fag

Arne Claus Petersen

12-10-2021

8-9 klasse

Biologi

Naturfag

Arne Claus Petersen

23-03-2022

1 - 9 klasse

Emneuge

Naturfag

Arne Claus Petersen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Tilsynsbesøgene er kendetegnet ved en åben og tillidsfuld velkomst, som gør, at jeg føler mig velkommen. Besøgene er velforberedt fra både ledelse og lærere.
Eleverne møder mig med "åbne arme", og den positive indstilling til at gå i skole skaber de trygge rammer, hvor indlæring er i fokus sammen med trivsel.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

Skolen lever helt op til kravet.
der er elever fra mange forskellige lande og kulturer, men selv i frikvartererne er dansk sproget som tales.

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Gennem hele skoleforløbet arbejdes der med de humanistiske fagområde, og eleverne lever fuldt op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen - hvilket karaktererne også afspejler.
Engagerede lærere giver inspirerende undervisning.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Gennem hele skoleforløbet arbejdes der med de naturfaglige fagområde, og eleverne lever fuldt op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen - hvilket karaktererne også afspejler.
Emneugen som jeg overværede indeholdt hele fagspektret.
Engagerede lærere giver inspirerende undervisning.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Glæden ved de praktisk-musiske fag er en vigtig del af skolens tilbud til eleverne, og igen, engagerede lærere sørger for inspirerende undervisning.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.1 Uddybning

Over gennemsnittet.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

8.1 Uddybning

Over gennemsnittet.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Over gennemsnittet.

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Arbejdet med eleverne gennem hele skoleforløbet, og det undervisningstilbud som gives - kombineret med engagerede lærere => at det samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering ligger helt på højde med folkeskolen.

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

Det ligger skolen meget på sinde, at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Blandt andet emneugen var præget af dette område.
For de ældste elevers vedkommende er besøg på Christiansborg en del af undervisningen.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Det er en del af dagligdagen på skolen.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Det er en naturlig del af dagligdagen på skolen

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

Skolen er meget bevidst omkring kønsopdeling og den debat som er i samfundet. dette bringes naturligt ind i undervisningen.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Skolen er meget bevidst omkring kønsligestilling og den debat som er i samfundet. dette bringes naturligt ind i undervisningen.
Eleverne er også bevidst om, at det er daglig "kamp", som hele tiden står på

17. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

17.1 Uddybning

Eleverne medinddrages i skolens gode trivsel, hvilket fremmer undervisningen.

19. Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

De ansatte ved, at de har skærpede underretningspligt, og det bliver jævnligt taget op og drøftet på personalemøder.

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

Tages løbende op på personalemøder.

21. Donationer

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej

22. Tilsynets sammenfatning

Som tilsynsførende på en dejlig skole, er det svært at finde på nye ting at skrive om uden det bliver en gentagelse, fra det jeg har oplevet de tidligere år.

Selv under Corona var det fuldt fokus på elevernes faglige udbytte men ikke mindst trivsel. Arbejdet bagefter med at samle op har krævet meget, men det er lykkedes.

Jeg er ikke i tvivl om, at Øresunds Internationale Skole er en skole, hvor det er godt at være elev. Der er engagerede lærere, som sikre fagligheden, skolen har klare visioner og en ledelse, som i samarbejde med personalet hele tiden udvikler skolen til gavn for eleverne. Der er er mulighed for at vokse som menneske fagligt, socialt og dannelsesmæssigt. Ikke mindst er der fokus på, at det at vokse som menneske kræver, at der er plads til forskellighed i det fælles.

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.