Oresunds International School Logo

Tilsynserklæring for skoleåret 2022/2023 for Øresunds Internationale Skole:

Skolekode: 101564
Skolens navn: Øresunds Internationale Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Arne Claus Petersen

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

01-02-2023

8-9 klasse

fransk

Humanistiske fag

Arne Claus Petersen

01-02-2023

8-9 klasse

samfundsfag

Humanistiske fag

Arne Claus Petersen

01-02-2023

0-2 klasse

musik

Praktiske/musiske
fag

Arne Claus Petersen

15-03-2023

alle

idrætsdag

Praktiske/musiske
fag

Arne Claus Petersen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Besøget den 1. februar 2023 og 15. marts var ligeledes en samtale med skolens nye leder og souschef.
Jeg følger med på skolens Facebook side samt får tilsendt/udleveret relevant materiale om skoleårets gang og
tiltag.
Undervisningen bærer præg af engagerede og dygtige lærere som har god kontakt med eleverne.
Tilbagemeldingen til eleverne i forbindelse med opgaver er god og fyldestgørende.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

Undervisningen er god kraft af lærernes engagement og der er på alle klasser en en god arbejdsmoral og
arbejdsro blandt eleverne.
Undervisningen lever mere end op til tisvarende krav i Folkeskolen.

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

se ovenstående.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Undervisningen i de naturfaglige område bliver spændende bl.a. fordi lærerne forstår at gøre undervisningen
relevant i forhold til elevernes hverdag.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Beskrivelsen af de praktisk/musiske fag fremgår af nyhedsbreve og Facebook. En god oplevelse, som sætter sit
præg på dagligdagen på skolen.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.1 Uddybning

Henviser til karaktererne.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

8.1 Uddybning

se ovrnstående

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Eleverne har et betydelig bedre gennemsnit end Folkeskolen.

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Elevernes engagement og indstilling til undervisningen er mindst på højde med det som kræves i Folkeskolen.
Den arbejdsro som er i timerne giver mulighed for fagligt stort udbytte af undervisningen.
Dette skyldes den gode dialog og respekt som er mellem eleverne og lærerne.

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

På alle årgange tager undervisningen udgangspunkt i det danske samfund med vægt på frihed og folkestyr.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

se ovenstående.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

De emner som tages op i blandt andet dansk, historie og samfundsfag afspejler kendskabet til menneskerettighederne og god omgangstone blandt eleverne og lærerne.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning


17. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

17.1 Uddybning

Et vigtigt element for at fremme ovenstående.

19. Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

En naturlig del af lærernes planlægning og formidling til elever og forældre.

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

21. Donationer

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej

22. Tilsynets sammenfatning

Det er vigtigt at fastslå, at skolens undervisning lever mere end op til, hvad det kræves i Folkeskolen.
Lærernes engagement og dialogen med elever og forældre betyder, at der i timerne er en positiv stemning, respekt mellem elever og lærere, hvilket skaber den arbejdsro, som betyder, at det pensum som er fastlagt for skoleåret nås.
Skolen har i år fået ny skoleleder og den tidligere skoleleder er fortsat som souschef. Overdragelsen er en løbende proces, som er forgået "lige efter bogen", hvilket betyder at der er gode muligheder for at elevtallet vil stige ud fra de tiltag, som skoleledelsen løbende iværksætter.
Forældre til elever på skolen kan trykt regne med, at undervisningen og omgangstonen til enhver tid lever mere end op til tilsvarende i Folkeskolen.
Gennem de 6 år, hvor jeg har haft fornøjelsen af at være tilsynsførende på skolen har jeg oplevet en udvikling, som er meget positiv. Dygtige og glade elever, engagerede lærere støttet af en skoleledelse, som via supervision støtter og udvikler skolen løbende i takt med de krav, som forældre og samfundet stiller.
Selvom skolens elevsammensætning har betydet, at skolen har været udsat for tilsyn fra UVM, har dette jo kun bevist, at skolen levede op til de krav, der stilles til private skoler.
De nye tiltag omkring skolen er spændende, og vil helt sikkert være med til at skaffe nye elever.
Jeg er ked af at skulle stoppe som tilsynsførende. Det har været livsbekræftende at være en del af skolen.

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.