Demokrati, frihed og folkestyre

Eleverne bliver igennem deres skolegang forberedt til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder udvikles og styrkes, herunder ligestilling mellem kønnene.


Den gensidige respekt lærer og elev imellem er et meget vigtigt element i skolens hverdag. Eleverne vises, hvordan man opfører sig optimalt, så det er behageligt for alle at være sammen.

Det er vigtigt, at hver elev bliver betragtet som en unik personlighed med egne ideer, tanker, ønsker, holdninger og synspunkter, og det er vigtigt, at de bliver hørt og taget i betragtning i det omfang, det er muligt.Skolen har et elevråd, hvert år vælger eleverne i klasserne en repræsentant til elevrådet.

Undervisningen skal være med til at udvikle og udfordre eleven til selvstændig stillingtagen, udvidet lydhørhed og kritisk sans, samarbejdsevne og samarbejdsvilje, gode arbejdsvaner samt empati og indlevelsesevne. Det er vigtigt, at eleverne lærer at arbejde selvstændigt, være i stand til at arbejde i grupper, at få fuldført en opgave og lærer at formulere forskellige opgavespørgsmål.

Elevernes selvindsigt styrkes ved at støtte udviklingen af ansvar for egen læring og ved at opmuntre eleven til at udvikle evnen til at stille sig kritisk og at støtte elevens evne til at planlægge, organisere og strukturere efterfulgt af indsigt i diverse enkle evalueringsmetoder. Undervisningsformerne på skolen understøtter det centrale syn på en udvikling fra lærerstyring til deltagerstyring henover skoleårene. Eleverne inddrages efter modenhed i en række beslutninger om såvel arbejdstemaer som undervisningsformer og mål for udflugter.

Som international skole med mange forskellige nationaliteter behandles og bearbejdes de grundlæggende menneskerettigheders synspunkter og love. Respekt for andre og deres meninger udvikles. De skal lære, at der i et demokrati er en indbygget sammenhæng mellem flertallets ret til at bestemme og en beskyttelse af mindretallet. Det grundlæggende demokratiske princip om at flertallet af en gruppe bestemmer men samtidig har en udstrakt pligt til ikke at tromle hen over mindretallet bearbejdes. Eleverne udvikles og styrkes i deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Elevernes evner til at begå sig i en større social sammenhæng styrkes og bearbejdes samt deres medansvar for det sociale aspekt i gruppen, klassen og skolen styrkes. På skolen arbejdes der konstant med at få eleverne til at tale sammen om deres eventuelle problemer. Vi tager problemerne op, taler om dem og får eleverne til at arbejde på at bevare en gensidig respekt for hinanden.Igennem undervisningen i historie og samfundsfag undervises eleverne i centrale begivenheder, filosofiske strømninger og politiske tekster, der har haft betydning for udviklingen af det danske folkestyre. Nutidige begivenheder og nyheder, som har betydning for demokrati, frihed og folkestyre, diskuteres i klasserne. Grundlovs dag bruges som inspiration til undervisning i grundloven i dansk/historie/samfundsfag. Når der er folketingsvalg/kommunevalg bliver det i stort omfang taget op i samfundsfag samt i dansk undervisningen i de mindre klasser, for at eleverne bliver opmærksomme på demokratiprocessen i et frit land. Da vi er en skole med mange nationaliteter, anser vi det som meget vigtigt, at eleverne lærer om folkestyret, og at der opbygges en respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder i et demokratisk land. Det er vigtigt, at eleverne får et godt kendskab til og bliver indført i dansk demokrati og folkestyrets principper.Skolen gennemgår FN´s menneskerettigheder i undervisningsforløbet i 7.- 9. klasse i samfundsfag, hvor eleverne skal forstå vigtigheden af opfyldelse af menneskerettighederne for at opnå lighed og frihed for alle i et demokratisk samfund.


I samfundsfag arbejder eleverne konkret med opbygningen af det danske demokratiske samfund, om grundloven og om folketinget.Eleverne lærer at respektere hinanden og at løse deres egne konflikter gennem kommunikation. De lærer at være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter. Vi arbejder med diskussioner og debat og opmuntrer til aktiv involvering i klassens time. Problemerne bliver taget op i klassen og løses med eleverne for derigennem at få dem til at indse, at de har indflydelse på deres dagligdag.Eleverne arbejder igennem deres skolegang i både mindre og store grupper. De lærer at udtrykke deres mening, at lytte til andre og lærer grundlæggende kommunikationsfærdigheder. De lærer at blive i stand til at evaluere eget arbejde og gruppearbejde.


De opnår viden om Danmark og hvad et demokrati er. At ethvert barn har ret til at have og udtrykke egne ideer og samtidig selv må tage ansvar for disse ideer. De lærer om specifikke eksempler fra hverdagen om, hvordan et demokrati fungerer og hvordan det har indflydelse på samfundsborgerne. De lærer, at frihed også giver ansvar, og at demokrati er baseret på viden. De lærer at ytringsfrihed er en grundpille i demokrati, og at ytringsfriheden ikke bliver indskrænket af at opføre sig anstændigt.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png
https://www.instagram.com/oresundsinternationaleskole/am png

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.