Oresunds International School Logo

Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Øresunds Internationale Skole:

1. Skolens navn og skolekode

Skolekode: 101564
Skolens navn: Øresunds Internationale Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Arne Claus Petersen

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

14-11-2019

4 klasse, 5 klasse, 8 klasse, 9 klasse

Historie, natur og teknik, dansk

Humanistiske fag

Arne Claus Petersen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Der var planlagt endnu et besøg den 13. marts. men dette blev aflyst på grund af Regeringens udmelding.
Som altid havde skolelederen sørget for et velforberedt besøg, hvor der blev gennemgået de ændringer og tiltag ,
som var foretaget siden sidste besøg.
En meget positiv oplevelse.
Selvfølgelig er skolen præget af sin fysiske placering, som har medført et statslig tilsyn, hvor der er fokus på de
emner UVM ønsker at have fokus på.
For alle klassers vedkommende var undervisningen præget af en engageret lærer, som var godt forberedt.det som
ligeledes kendetegner skolen er, at lærerne har god kontakt til eleverne, og der er arbejdsro i timerne.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

Selv om eleverne er en blanding af folk med anden baggrund end dansk, er undervisningen på dansk, og der bliver gjort meget ud af, at fastholde dette.
Skønt international er en del af skolens navn, både forstår og taler eleverne dansk svarende til aldersvarende i Folkeskolen.

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Helt på højde med folkeskolen, hvilke også ses af prøveresultaterne.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

God og inspirerende undervisning.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.1 Uddybning

Prøvekaraktererne ligger på højde med og bedre end landsgennemsnittet.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

8.1 Uddybning

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Højere end landsgennemsnittet

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Over Middel

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

Undervisningen bærer præg af dette gennem skoleforløbet.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

bl.a. ved elevråd

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Skolen har forfattet et dokument om skolens politik om Frihed og Folkestyre samt demokratisk dannelse, friheds-og menneskerettigheder i august 2017 (opdateret)
Dette dokument er implementeret og skolen lever op til dette.
Skolen har blandt andet deltaget i Unge Folkemøde iValby de sidste to år

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

17.1 Uddybning

Elevråd

21. Donationer

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej

22. Tilsynets sammenfatning

En skole skabes af de mennesker som færdes i den. . Jeg tror på vores skoles personlighed, fordi når jeg er på besøg, kan se en masse børn, der trives - og først når man trives, kan man lære.
Jeg tager mit afsæt dels i besøg på skolen, men også i fast at følge skolen – dels på skolens hjemmeside, og den kommunikation jeg får fra skolen, hvor jeg finder oplysninger og meget mere, som samlet set giver et rigtigt godt billede af skolens indre liv.

Jeg har set og oplevet den gode stemning, der er blandt elever og lærere. Hvor eleverne har været engagerede og reflekterende og lærerne fagligt kvalificerede og venlige imødekommende overfor børnene.

Jeg har overværet klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Undervisningens faglige indhold tager grundlæggende udgangspunkt i de, til folkeskolen, vejledende læseplaner.
Det er min vurdering, at undervisningen tilrettelægges, ikke blot på et relevant niveau i forhold til klassetrinnet, men også, i forhold til det enkelte fag, på et højt fagligt ambitionsniveau.
Eleverne viser i mange sammenhænge stor interesse for skolearbejdet, og jeg møder ofte meget høj kvalitet i elevernes arbejde. Det er således mit skøn, at undervisningen i dansk, matematik og engelsk ligger på et niveau, der fuldt ud står mål med undervisningen i folkeskolen – hvilket også omfatter elevernes standpunkter i fagene.
Jeg oplever en engageret ledelse, der er optaget af skolens udvikling og samtidig engagerer sig i den enkelte elevs trivsel.
Trods lærere og elevers forskellighed praktiseres et fællesskab, der hviler i den enkeltes frihed med eget ansvar.
Alle har således tydeligvis medansvar, for at følge de demokratiske spilleregler efter bedste evne.

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.