Oresunds International School Logo

Evaluering af skoleåret 2022-2023 og målsætning for skoleåret 2023 - 2024

I juni måned 2023 afholdt skolens lærere et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2022/2023 var gået og et planlægningsmøde om, hvad der skulle være fokus på i 2023/2024.

På mødet blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2022/2023:


I løbet af året har skolen afholdt forældreintroduktionsdag, trivselsdage og forældrekonsultationer, som blev afholdt to gange. Vi har afholdt jule klippe- klistredag og fik pyntet skolen rigtig flot op til det årlige juleshow. Vi havde et dejligt juleshow, med super fin optræden fra eleverne. Vi har afholdt 2 sportsdage og 2 trivselsdage. Vi har afholdt fernisering og kulturdag!

Skolen har i løbet af året afholdt terminsprøver både mundtligt og skriftligt. Vi havde en festlig 9. klasses-afslutningsdag, dimissionsfesten blev også afholdt og var en succes.

Planlægningen for de enkelte fagområder og undervisningsforløb blev fulgt for året, med mindre nødvendige ændringer. Så lærerne nåede i mål med deres målsætninger for året.

Skolens 9. klasses afgangseksamen blev afholdt med et resultat på 9 i gennemsnit, som eleverne og skolen kan være virkelig stolte af.


Hvordan gik det med fokusområder for 2022/23?

Vi havde valgt følgende punkter som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning. Nåede vi i mål?

Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling, fastholdes:

Solide årsplaner samt opfølgning af disse - det blev gjort.

Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året inden forældre konsultationsmøderne – det blev gjort.

Mange udflugter, minimum 5 per klasse gerne 7 i snit per klasse – det blev gjort, med 8 udflugter i gennemsnit per klasse.

Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer– det blev gjort.

Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på – det blev gjort.

Vi skal være meget opmærksomme på vores elever, her i kølvandet på nedlukningen. De er nu tilbage i deres normale hverdag og vi skal være meget observante og elastiske i vores tilgang til problemer og håndtering af disse – det blev gjort.

Vi skal sørge for at skolens daglige virke med de velfungerende rutiner fortsætter – det blev gjort.


Derudover blev følgende mål sat for 22/23:

Vi fortsætter med at afholde møder hver 4. uge med de elever og forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes fremgang – det blev gjort, et område vi gerne vil have mere fokus på.

Årligt kursus med socialrådgiveren og alle lærerne – det blev ikke gjort.

Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i den uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt – det blev gjort.

Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke inkl. i alle timerne. Vi skal mindst afholde 1 møde om dette i løbet af året. – Del et blev gjort ikke del to.

Forsætte med stort fokus i timerne på at praktisere, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, så de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag - det blev gjort. Et område vi skal fortsætte med.

Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden - det blev gjort – et område vi forsat skal arbejde intenst på.

Opnå minimum et 7 tal i gennemsnit til FSA - Ja, det blev opnået og mere til, vi opnåede et gennemsnit på 9.

Forsat stort fokus på at gøre alle eleverne parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de ofte oplever på deres ungdomsuddannelser - det blev gjort.

Tilsynsbesøg fra forældrevalgte tilsynsførende - det blev gjort.

Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden - det blev gjort.

Skolen skal have 2 trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege- og læringsforløb - det blev gjort.

Afholde: Jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow - det blev gjort.

Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse - det blev gjort.

Afholde 2 motionsdage - det blev gjort.

Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse og evt. 9. klasserne da de ikke var i praktik i 8. klasse - 8. klasse ja, 9. klasse kom ikke afsted.


For 2023 – 2024 blev følgende planlagt for at fastholde skolens succefulde handlinger og for at udvikle skolens virke.

Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes:

Solide årsplaner samt opfølgning af disse.

Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året inden forældre konsultationsmøderne.

Mange udflugter, minimum 5 per klasse gerne 7 i snit per klasse.

Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer.

Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.

Vi skal sørge for at skolens daglige virke med de velfungerende rutiner fortsætter.

Derudover blev følgende mål sat for 23/24

Vi vil arbejde på sparring vedr. ro i alle klasserne og at sætte barren højt med henblik på det.

Faglærerne skal sparre endnu mere med klasselærerne, det ønsker både faglærerne og klasselærerne. Så vi styrker klasselærerfunktionen.

Det er vigtigt, at vi alle holder os til og implementerer givne skoleregler.

Vi vil lave nogle øvelser om klasseledelse i lærergruppen for at skabe et fælles trav.

Vi skal arbejde på at få eleverne roligt ind efter pauserne og sørge for, at lærerne er tidligt nede i klasserne for at skabe god ro op til timestart.

Vi vil gerne starte pokal gamet op igen.

Vi forsætter med at afholde møder hver 4. uge med de elever og forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes fremgang – et område vi skal styrke i 2023 - 2024

Årligt kursus leveret af socialrådgiveren til alle lærerne.

Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt.

Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke inkl. i alle timerne. Vi skal mindst afholde 1 møde om dette i løbet af året.

Forsætte med stort fokus i timerne på at praktisere, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, så de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag.

Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden.

Opnå minimum et 7 tal i gennemsnit til FSA.

Forsat stort fokus på at gøre alle eleverne parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de ofte oplever på deres ungdomsuddannelser.

Tilsynsbesøg fra de forældrevalgte tilsynsførende.

Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden.

Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege- og læringsforløb.

Afholde trivselsdage, jule klippe/klistredag, juleshow, fernisering, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt kulturelfest og sommershow.

Afholde både mundtlige og skriftlige terminsprøver for 8.- og 9. klasse.

Afholde 2 motionsdage.

Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse.

8.-9. klasse skal på lejrtur.

Evaluering af skoleåret 2021-2022 og målsætning for skoleåret 2022 - 2023.

I juni måned 2022 afholdt skolens lærere et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2021/2022 var gået og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2022/2023.

På mødet blev skolens virke gennemgået, og følgende evaluering fremkom vedr. 2021/2022:

2021 – 2022 var endnu et år, hvor der var mange ændringer pga. Corona restriktionerne. Igen oplevede vi en stor omstillingsparathed hos alle - lærere, medarbejdere, elever og forældre for at få alt til at lykkes. Tusind tak for det.
I løbet af året har skolen afholdt forældreintroduktionsdag, trivselsdage og forældrekonsultationer blev afholdt to gange. Vi har afholdt jule klippe- klistredag og fået pyntet skolen rigtig flot op til vores juleshow, som blev afholdt af to omgange, så at alle kunne være med til trods for restriktioner. Et juleshow, som med hjælp fra skolens store elever, blev det en rigtig fin succes og med mange lækre kager.
Skolen har i løbet af året afholdt terminsprøver, både mundtligt og skriftligt. Vi havde en skøn sommerfest og en festlig 9. klasses-afslutning. Dimissionsfesten blev også afholdt og var en succes.
Planlægningen for de enkelte fagområder og undervisningsforløb, var i en lille del af året præget af lidt ændringer grundet restriktionerne men ellers blev planlægningen fulgt for året. Så lærerne nåede i mål med de fleste af deres målsætninger for året. Der er stadig faglighed, der skal indhentes fra det tidligere år med nedlukning.
Skolens 9. klasses afgangseksamen blev afholdt i en lidt mindre udgave end normalt grundet nedlukninger. I resten af eksamensfagene blev elevernes gennemsnitskarakter overført. Med et resultat til eksamen på 8,2 kan eleverne være meget stolte af deres arbejde.
Hvordan gik det med fokusområder for 2021/22? Nåede vi i mål?

For skoleåret 2021/2022 havde vi valgt følgende punkter som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning.

Først og fremmest skulle alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes:

Solide årsplaner samt opfølgning af disse. Det blev gjort.

Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året inden forældre konsultationsmøderne. Det blev gjort.

Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse. Grundet nedlukningen nåede vi 5 per klasse i gennemsnit.
Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. Det blev gjort.

Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på. Det blev gjort.

Vi skal være meget opmærksomme på vores elever, her i kølevandet af nedlukningen. De er nu tilbage i deres normale hverdag, og vi skal være meget observante og elastiske i vores tilgang til problemer og håndtering af disse. Det blev gjort.
Derudover blev følgende mål sat for 21/22.

Vi forsætter med at afholde møder hver 4. uge med elever og deres forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes fremgang. Vi fik gjort noget, men vi skal klart være bedre til det, så det skal vi arbejde med næste år.
Årligt kursus med socialrådgiveren til alle lærerne. Det fik vi ikke gjort, det skal vi have gjort i 2022 – 2023.
Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt. Det blev gjort.
Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke inkl. i alle timerne. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året. Ja, det blev gjort, men vi skal have ekstra fokus på det i skoleåret 2022 – 2023, da vi kan gøre det endnu bedre.

Forsætte med stort fokus på at praktisere meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, så de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag. Ja, det blev gjort.
Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden. Ja og det skal vi fortsætte med.
Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA. Ja, vi nåede et gennemsnit på 8,2

Forsat stort fokus på at gøre alle eleverne parate til en ungdomsuddannelse, og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. Det blev gjort.
Tilsynsbesøg fra forældrevalgte tilsynsførende. Det blev gjort.
Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. Det blev gjort.

Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege- og læringsforløb. Det blev gjort.

Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. Det blev gjort.
Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. Det blev gjort.

Afholde to motionsdage. Det blev gjort.
Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse og evt. 9. klasserne da de ikke var i praktik i 8. klasse. Det meste nåede vi, men vi nåede ikke brobyg grundet nedlukningen.


Vi har valgt følgende fokusområder for 2022/2023.

For skoleåret 2022/2023 har vi valgt følgende punkter som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning.
Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes:

Solide årsplaner samt opfølgning af disse.

Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året inden forældre konsultationsmøderne.

Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse.
Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer.
Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.

Vi skal være meget opmærksomme på vores elever, her i kølevandet på nedlukningen. De er nu tilbage i deres normale hverdag, og vi skal være meget observante og elastiske i vores tilgang til problemer og håndtering af disse.
Vi byder vores nye skoleleder Saiqa Razi velkommen i august. Vi skal sørge for at skolen daglige virke med de velfungerende rutiner fortsætter.
Derudover blev følgende mål sat for 22/23

Vi forsætter med at afholde møder hver 4. uge med elever og deres forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes fremgang.
Årligt kursus med socialrådgiveren til alle lærerne.
Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt.
Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke inkl. i alle timerne. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året.
Forsætte med stort fokus på at praktisere meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, så de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag.

Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden.
Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA.

Forsat stort fokus på at gøre alle eleverne parate til en ungdomsuddannelse, og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser.
Tilsynsbesøg fra forældrevalgte tilsynsførende.
Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden.

Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege- og læringsforløb.

Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow.

Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse.

Afholde to motionsdage.
Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse og evt. 9. klasserne da de ikke var i praktik i 8. klasse.


Selvevaluering for skoleåret 2020/2021 og planlægning af fokusområder for 2021/2022.

I juni måned 2021 afholdt skolens lærere et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2020/2021 gik og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2021/2022.
På mødet blev skolens virke gennemgået, og følgende evaluering fremkom vedr. 2020/2021:
Endnu et år hvor alt var anderledes og påvirket pga. Corona restriktionerne, nogen dele mere end andre. Flere måneder efter nytår hvor alle skoler i hele landet var lukket ned og undervisningen forgik online. Igen oplevede vi en stor omstillingsparathed hos alle lærerne og stor villighed hos alle - lærere, medarbejdere, elever og forældre for at få alt til at lykkes, hvilket gjorde, at vi trods alt havde et fornuftigt år, meget anderledes end planlagt og med store omrokeringer af timer, men med meget læring og rigtig mange undervisningstimer. Men når det er sagt, er der dog meget faglighed, der skal indhentes.
Trivselsdage blev afholdt klassevis, forældrekonsultationer online og vi fik afholdt lidt af vores jule klippe/klistredag og terminsprøver. Vi kunne ikke afholde juleshow og sommerfest, men fik afholdt en skøn 9. klasses-afslutning efter skoletid, bare for 9. klasse, med en helt igennem fantastisk vandkamp i 30 graders varme. Dimissionsfesten blev også afholdt og var en succes.
Planlægningen for de enkelte fagområder og undervisningsforløb, var den første halvdel af året præget af lidt ændringer grundet restriktionerne, ellers blev planlægningen fulgt frem til og med december måned, hvor undervisningsministeriet lukkede skolerne ned i Danmark.
Den første og sidste del af året var præget af restriktioner, og et par af månederne efter nytår var online nødundervisning grundet nedlukning.
Skolens 9. klasses afgangseksamen blev afholdt i en mindre udgave en normalt, da det kun var engelsk mundtlig, dansk mundtligt og skriftligt samt matematik skriftligt, de skulle prøves i. I resten af eksamensfagene blev elevernes gennemsnitskarakter overført. Med et resultat til eksamen på 8,8 kan eleverne være meget stolte af deres arbejde.
Følgende afsnit beskriver, hvilke planer skolen havde for året 2020/2021, og derefter følger om vi nåede i mål med disse.
Solide årsplaner samt opfølgning af disse – hvilket blev gjort så godt som muligt set i lyset af nedlukning og restriktioner.
Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. – Det blev gjort.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png
Instagram png

Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse, dog må vi se udviklingen an, og se hvad der kan lade sig gøre grundet krisen. – Vi nåede et par stykker, men nåede ikke de ture vi havde planlagt på grund af restriktionerne.
Forsætter med at bearbejde trivsel i klassenstimer. – Det blev gjort – dog et helt andet arbejde og ret tungt grundet online hjemmeundervisning.
Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på. – Det blev gjort.
For at arbejde mere intenst på at nå vores mål, har vi planlagt flere møder i løbet af året, hvor vi vil gennemgå vores målsætninger både fra denne selvevaluering og vores undervisningsmiljøplan. – Det blev til dels gjort, men grundet hjemsendelsen nåede vi ikke i mål med dette.
Vi skal huske hinanden på, at vi skal rose, rose, rose eleverne. Det er en kultur, vi gerne vil dyrke mere intenst i huset. – Det blev til dels gjort, grundet hjemsendelsen nåede vi ikke i mål med dette.
Generelt skal vi huske at sige til eleverne, at de altid kan komme, hvis de har brug for hjælp af nogen slags. Det er vigtigt, da vi så kan afhjælpe eventuelle situationer hurtigt. – Det blev gjort.
Til skolens generalforsamling blev der givet udtryk for, at der var interesse for køleskabe i klasserne. Vi skal derfor have købt et køleskab. – Det blev udskudt grundet omstændighederne.
I skolens årlige mindre undervisningsmiljø undersøgelse gav eleverne udtryk for, at der var nogle timer de gerne ville have haft rykket rundt på. Vi besluttede derfor, at det er vigtigt, at klasselæreren tager en snak med klassen i starten af året og spørg, om der er noget, de ønsker at få ændret, bl.a. mht. fagtimers placering. – Det blev gjort, og et par timer blev rykket rundt.
Vi forsætter med at afholde faglige møder hver 4. uge med elever og deres forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes faglige fremgang, med samarbejde på tværs af klasser og fag. – Det blev til dels gjort, nedlukningen gjorde, at det ikke var muligt at følge til dørs.
Forsætte med at implementere socialrådgiverordningen i vores hverdag. Skolelederen skal til opfølgningsmøde for ordningen i kommunen i september. – den første del blev gjort, den anden del blev aflyst.
Årligt kursus med socialrådgiveren til alle lærerne. – Ja, det blev afholdt i juli måned 2020.
For at få mere ro på, når eleverne skal ind fra pausen, specielt for de mindre elever, vil vi arbejde på at lade eleverne gå ind i to tempi, først de store og så de små. Vi vil evaluere, når året er omme. – Det blev gjort automatisk, som en del af restriktionerne.
Temauge i alle klasser på tværs af alle fag. 8.-9. klasse laver deres obligatoriske projekt i denne uge. Vi afholder temaugen i uge 12, hovedtemaet er fællesskab, demokrati, medborgerskab og karriere. - 8.-9. klasse afholdt deres temauge.
Vi skal forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke inkl. i alle timerne. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året, og vi skal arbejde med teknikker i år til dette møde. – Den første del blev gjort, der var også en del elever, som var i huset til undervisning under nedlukningen. Den anden del blev ikke gjort grundet nedlukningen.
Elevrådet skal huske at inddrage AB holdet i deres arbejde. – det blev desværre ikke gjort grundet nedlunkningen.
Forsætte med stort fokus på at praktisere meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, så de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen, alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag. – Der var stort fokus på, at få eleverne ud så meget som muligt under nedlukningen, ellers meget svært at gøre grundet nedlukningen.
Forsætte med fokus på læseprøverne og retstavning i dansk og bruge en undervisningstime hver uge på enten læseprøve eller retstavning, så elevernes færdigheder bliver forbedret. – Det blev gjort.
Fokus på mere individuelle forløb i matematik og mere fokus på elektronisk brug i matematik og problem-regningsopgaver i fællesskab, fastholde udviklingen på mellemtrinnet og få sat fokus på udskolingen. – Det blev gjort.
Vi skal have fokus på, at alle situationer bliver fuldstændigt håndteret af alle, som står med den, om det er en faglærer eller sfo-pædagogen eller og om det er i en time eller i et frikvarter. Der er selvfølgelig altid plads til sparring, hos klasselæreren eller andre, men det er vigtigt, at det bliver håndteret til bunds og ikke kun givet over til klasselæreren. – Det blev gjort.
Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden. – Ja, det blev gjort.
Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA. – Ja.
Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse, og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. Vi skal arbejde med feedback fra eleverne og deres styring af lektier. – Ja, så meget det var muligt grundet nedlukningen.
Tilsynsbesøg og erklæring to dage i løbet af året. – Vi havde kun et besøg grundet nedlukningen.
Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. – Ja, det blev gjort.
Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen, hvis muligt grundet corona-krisen, gennem diverse lege- og læringsforløb. – Vi afholdt en, og det var i klasser, hvor der var meget fokus på trivsel, grundet nedlukningen, så der blev i det hele taget i klasserne arbejdet meget med trivsel.
Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow – Det skete ikke grundet nedlunkningen.
Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. – De skriftlige blev afholdt og nogen af de mundtlige, igen grundet nedlukningen.
Afholde to motionsdage. – En blev afholdt, i klassefællesskab ikke på tværs, grundet restriktionerne.
Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse. – Nej, grundet nedlukningen.
UU vejlederen med til introduktions aften i 8.-9. klasse. Socialrådgiveren med til introduktions aftener. – Ja, det blev gjort.

Fokusområder for 2021/22.

For skoleåret 2022/2022 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning.
Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes:
Solide årsplaner samt opfølgning af disse.
Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året inden forældre konsultationsmøderne.
Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse.
Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer.
Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.
Vi skal være meget opmærksomme på vores elever, her i kølevandet på nedlukningen. De er nu tilbage i deres normale hverdag, og vi skal være meget observante og elastiske i vores tilgang til problemer og håndtering af disse.
Derudover blev følgende mål sat for 21/22
Vi forsætter med at afholde møder hver 4. uge med elever og deres forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes fremgang.
Årligt kursus med socialrådgiveren til alle lærerne.
Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt.
Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke inkl. i alle timerne. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året.
Forsætte med stort fokus på at praktisere meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, så de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag.
Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden.
Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA.
Forsat stort fokus på at gøre alle eleverne parate til en ungdomsuddannelse, og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser.
Tilsynsbesøg fra forældrevalgte tilsynsførende.
Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden.
Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege- og læringsforløb.
Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow.
Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse.
Afholde to motionsdage.
Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse og evt. 9. klasserne da de ikke var i praktik i 8. klasse.

Selvevaluering for skoleåret 2019/2020 og planlægning af fokusområder for 2020/2021.

I juni måned 2020 afholdt skolens lærere et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2019/2020 gik og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2020/2021.
På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2019/2020:
Et år hvor der blev vendt op og ned på alting i foråret pga. Corona. Skoleåret op til Corona gik godt, og på trods af alt gik det også rigtig fint under Corona-krisen. Der var stor omstillingsparathed til stede hos alle lærerne og stor villighed hos alle - lærere, medarbejdere, elever og forældre, hvilket gjorde, at vi havde et fornuftigt forår, anderledes end planlagt, men med meget læring og rigtig mange undervisningstimer. Vi tager spændende tanker vedr. skolens hverdag med til fremtidigt arbejde, grundet vores anderledes arbejde gennem krisen.
Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året, før nedlukningen, så som: Forældrekonsultationer to gange, forældre introduktionsaften i august, en af de to planlagte motionsdage, trivselsdage, jule klippe/klistredag, terminsprøver, juleshow og fastelavn.
I marts blev skolerne så lukket ned pga. Corona-krisen, og derfra var hverdagen mildt sagt en helt anden. Der var flere arrangementer, vi ikke fik afholdt.
Vi fik kun afholdt en motionsdag, sommershow måtte vi desværre aflyse. Dimissionsfesten valgte vi at dele i to, så alle eleverne kunne komme med, så de havde mulighed for at have begge deres forældre med, det blev to meget hyggelige arrangementer. Til 9. klassernes afslutningsdag fandt vi andre sjove ting, vi kunne lave sammen, det blev en hyggelig dag, alt til trods, hvor lærere og elever virkelig fik hygget og vores skønne 9. klasser, som vil blive savnet, virkelig blev fejret. Temaugen blev afholdt via fjernundervisning.
Planlægningen for de enkelte fagområder og undervisningsforløb blev fulgt frem til og med marts måned hvor undervisningsministeriet lukkede skolerne ned i Danmark.
Med lærernes omstillingsparathed og faglige dygtighed, samt elever og forældres villighed, nåede vi, til trods for fjernundervisning, pænt omkring pensummet også den sidste tredjedel af året.
Skolen havde fjernundervisning oppe at køre dagen efter nedlukningen blev offentliggjort. De store og mellem elevers undervisning blev net baseret undervisning. I de helt små klasser blev forløbene planlagt, sendt hjem til forældrene og blev udført med forældrenes hjælp, samt mange samtaler per telefon mellem læreren og eleverne. Opgaver og arbejde blev sendt via mail, rettet og kommenteret på og sendt retur. Så snart eleverne måtte komme tilbage til skolen, havde vi plads og mulighed for at undervise alle eleverne, de var alle i skolen i 27½ time om ugen.
Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i undervisningsplanerne, som var planlagt af skolen for året. Planerne er lavet ud fra den samlede målsætning sat i Forenklede fælles Mål og skolens egne læseplaner. Dette frem til og med halvdelen af marts. Resten af året frem til sommerferien var med nødundervisningsloven, der var mange ændringer i undervisningen, der var målsætninger vi ikke nåede, og undervisning der ikke blev afholdt, men alle eleverne fik meget undervisning og havde fremgang.
Skolens 9. klasses afgangseksamen blev for første gang i mands minde ikke afholdt. Men eleverne fik deres eksamen baseret på deres gennemsnitskarakter, det gik rigtig fint og de sluttede med et gennemsnit på 7,7 for alle eksamens fag.

Selvevaluering - fokusområder for 2019/20.

For skoleåret 2019/2020 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning. Herunder er der til slut ved hvert punkt evalueret, hvordan det gik for året 2019 -2020, hvilket er skrevet i kursiv.
Først og fremmest skulle alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, følgende evaluering er lavet med forbehold for foråret, som var ramt at krisen:
Solide årsplaner samt opfølgning af disse. - Det blev gjort.
Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. - Det blev gjort.
Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse. - Grundet Corona krisen, nåede vi desværre ikke alle vores ture. Vi nåede 4 i gennemsnit per klasse.
Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. - Det blev gjort.
Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på. - Det blev gjort.
Derudover blev følgende mål sat for 2019/20:
Vi forsætter med at afholde faglige møder hver 4 uge med elever og deres forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes faglige fremgang, med samarbejde på tværs af klasser og fag. - Det blev gjort.
Forsætte med at implementere socialrådgiverordningen i vores hverdag. - Det blev gjort.
Årligt kursus med socialrådgiveren til alle lærerne. - Det blev gjort.
Kursus for alle lærere vedr. Demokrati og fællesskab, leveres af undervisningsministeriet. - Det blev gjort.
Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt. Vi afholder ugen i uge 12, hovedtemaet er fællesskab, demokrati og medborgerskab. - Vi fik afholdt temauge, dog var det som fjernundervisning, men den blev afholdt og de store elever fik også lavet deres projekt, som blev evalueret af læreren via nettet, igennem en live fremlæggelse.
Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke inkl. i alle timerne. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året. - Det blev gjort.
Forsætte med stort fokus på at praktisere meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, så de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen, alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag. - Vi skal forsat arbejde med dette, vi havde fokus på det, men der mangler stadig form.
Mere fokus på læseprøverne og retstavning i dansk, og bruge en undervisningstime hver uge på enten læseprøve eller retstavning, så elevernes færdigheder bliver forbedret. - Det blev gjort.
Fokus på mere individuelle forløb i matematik, og mere fokus på elektronisk brug i matematik og problem-regningsopgaver i fællesskab. – Det skal vi forsat arbejde med, det blev opnået i mellemtrinnet men skal forsat arbejdes på, specielt i udskolingen.
Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er optimalt. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden. – Det blev gjort.
Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA. – Det blev gjort, 7,7 blev opnået.
Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de ofte oplever på deres ungdomsuddannelser. Vi skal arbejde med feedback fra eleverne og deres styring af lektier. – Det blev gjort.
Tilsynsbesøg og erklæring to dage i løbet af året. – Grundet krisen, blev det kun til et besøg.
Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. – Det blev gjort.
Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege- og læringsforløb. – Det blev gjort.
Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. – Sommershow blev aflyst og dimissionsfest og afslutningsfest blev noget anderledes, grundet krisen, de andres arrangementer blev afholdt.
Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. – De naturfaglige blev ikke afholdt, grundet forsinkelse og Corona-krisen, resten blev afholdt.
Afholde to motionsdage. – En blev afholdt, den anden desværre ikke grundet Corona-krisen.
Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse. – Vi nåede desværre ikke praktik, grundet Corona-krisen. Brobyg blev afholdt, skills desværre ikke, grundet en administrativ fejl.
Mentorer med til introduktions aften, arrangeret af UU vejlederen. - Det blev gjort, en spændende aften med interessante fortællinger fra det virkelige liv.

For skoleåret 2020/2021 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning:

Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende:
Solide årsplaner samt opfølgning af disse.
Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede.
Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse, dog må vi se udviklingen an og se, hvad der kan lade sig gøre grundet krisen.
Forsætte med at bearbejde trivsel i klassenstimer.
Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.
Derudover blev følgende mål sat for 20/21:
Denne plan er lavet, med det forbehold, at vi selvfølgelig bliver nødt til at se udviklingen an mht. Corona-krisen og at vi, som altid, må være omstillingsparate. Vi følger selvfølgelig altid 100% regler og vejledning fra staten.
For at arbejde mere intenst på at nå vores mål, har vi planlagt flere møder i løbet af året, hvor vi vil gennemgå vores målsætninger både fra denne selvevaluering og vores undervisningsmiljøplan.
Vi skal huske hinanden på, at vi skal rose, rose, rose eleverne. Det er en kultur, vi gerne vil dyrke mere intenst i huset.
Generelt skal vi huske at sige til dem, at de altid kan komme, hvis de har brug for hjælp af nogen slags. Det er vigtigt, så vi kan afhjælpe eventuelle situationer hurtigt.
Til skolens generalforsamling blev der givet udtryk for, at der var interesse for køleskabe i klasserne. Vi skal derfor have købt et køleskab.
Eleverne gav i skolens mindre årlige undervisningsmiljø undersøgelse udtryk for, at der var nogen timer, de gerne ville have haft rykket rundt på. Vi besluttede derfor, at det er vigtigt, at klasselæreren tager en snak med klassen i starten af året og spørg, om der er noget, de ønsker at få ændret, bl.a. mht. fagtimers placering.
Vi forsætter med at afholde faglige møder hver 4. uge med elever og deres forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes faglige fremgang.
Forsætte med at implementere socialrådgiverordningen i vores hverdag. Skolelederen skal til opfølgningsmøde for ordningen i kommunen i september.
Årligt kursus med socialrådgiveren til alle lærerne. Afholdt i juli måned 2020.
For at få mere ro på når eleverne skal ind fra pausen, specielt for de mindre elever, vil vi arbejde på at lade eleverne gå ind i to tempi, først de store og så de små, vi vil evaluere når året er omme.
Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt. Vi afholder ugen i uge 12, hovedtemaet er fællesskab, demokrati, medborgerskab og karriere.
Vi skal forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke inkl. i alle timerne. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året, og vi skal arbejde med teknikker i år til dette møde.
Elevrådet skal huske at inddrage AB holdet i deres arbejde.
Forsætte med at have stort fokus på at praktisere meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, så de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen, alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag.
Forsætte med at have fokus på læseprøverne og retstavning i dansk og bruge en undervisningstime hver uge på enten læseprøve eller retstavning, så elevernes færdigheder bliver forbedret.
Fokus på mere individuelle forløb i matematik og mere fokus på elektronisk brug i matematik og problem-regningsopgaver i fællesskab, fastholde udviklingen på mellemtrinnet og få sat fokus på udskolingen.
Vi skal have fokus på, at alle situationer bliver fuldstændigt håndteret af dem, som står med den, om det er en faglærer eller sfo-pædagogen og om det er i en time eller i et frikvarter. Der er selvfølgelig altid plads til sparring, hos klasselæreren eller andre, men det er vigtigt, at det bliver håndteret helt i bund og ikke kun gives over til klasselæreren.
Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er optimalt. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden.
Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA.
Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de ofte oplever på deres ungdomsuddannelser. Vi skal arbejde med feedback fra eleverne og deres styring af lektier.
Tilsynsbesøg og erklæring to dage i løbet af året.
Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden.
Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen, hvis muligt grundet Corona-krisen, gennem diverse lege- og læringsforløb.
Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow.
Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse.
Afholde to motionsdage.
Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse.
UU vejlederen med til introduktions aften i 8.-9. klasse. Socialrådgiveren med til introduktions aftener.

Selvevaluering for skoleåret 2018/2019 og planlægning af fokusområder for 2019/2020.

I juni måned 2019 afholdt skolens lærere et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2018/2019 gik og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2019/2020.
På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2018/2019:
Et år der gik godt.
Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året så som: Forældrekonsultationer to gange, forældre introduktionsaften i august, motionsdage, trivselsdage, jule klippe/klistredag, terminsprøver, juleshow, fastelavn, sommershow, dimissionsfest og afslutningsdag for 9. klasse, samt de planlagte temadage.
Planlægningen for de enkelte fagområder og undervisningsforløb blev fulgt og målsætningerne for undervisningen blev opnået. Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i undervisningsplanerne, som var planlagt af skolen for året. Planerne er lavet ud fra den samlede målsætning sat i Forenklede fælles Mål og skolens egne læseplaner.
Skolens 9. klasses afgangseksamen sluttede med et gennemsnit på 9 i de samlede prøver. Et meget højt gennemsnit, og alle vores elever bestod deres afgangseksamen med bravur. Engelsk mundtlig eksamen gik rigtig godt og med et gennemsnit på 11,6, naturfag brillerede med et snit på 10,8, matematik og færdighedsregning på 8,8.

For året 2018/2019 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning, der er noteret, om de er fulgt til dørs, og der er tilføjet eventuelle kommentarer:
Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende:
Solide årsplaner samt opfølgning af disse. – Det blev gjort.
Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. – Det blev gjort.
Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse. – Det blev gjort med 11 i gennemsnit.
Forsætte med at bearbejde trivsel i klassenstimer. – Det blev gjort.
Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på. – Det blev gjort.

Derudover blev følgende mål sat for 18/19:
Vi forsætter med at afholde faglige møder hver 4 uge med elever og deres forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes faglige fremgang. Det var en succes 18/19, som vi vil forsætte. – Rimelig nået i mål, for at komme helt i mål skal vi samarbejde mere på tværs af klasser og fag. Forsætte med at implementere socialrådgiver ordningen i vores hverdag. – Det blev gjort. Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt. Vi afholder temaugen i uge 12. Hovedtemaet er fællesskab, demokrati og medborgerskab, og undertemaet er FN´s verdensmål. – Det blev gjort. Forsætte med at have fokus på vores to-sprogs virke i undervisningen. Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året. – Det blev gjort. Forsætte med stort fokus på at eleverne praktiserer meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. – Vi er på vej, men ikke i mål, da der skal mere form på. Mere fokus på læseprøverne og retstavning i dansk. Bruge en undervisningstime hver uge på enten læseprøve eller retstavning, så elevernes færdigheder bliver forbedret. – Det blev gjort. Fokus på mere individuelle forløb i matematik og mere fokus på elektronisk brug i matematik og problem-regningsopgaver i fællesskab. – Det blev gjort. Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden. – Det blev gjort. Som minimum opnå et syv tal i gennemsnit til FSA. – Det blev gjort og et med to hele karakterer over. Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. – Det arbejdede vi på, og vi skal forsætte med det. Vi skal arbejde med feedback fra eleverne og deres arbejdsproces med styring af lektier. Tilsynsbesøg og erklæring to dage i løbet af året. – Det blev gjort. Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. – Det blev gjort. Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege- og læringsforløb. – Det blev gjort Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. – Det blev gjort Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. – Det blev gjort. Afholde to motionsdage. – Det blev gjort. Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse. – Det blev gjort. 8.-9. klasse skal til London på lejrtur. – Det blev gjort. Skolen skal lave den treårige store undervisningsmiljøundersøgelse og arbejdspladsvurdering. – Det blev gjort.

For skoleåret 2019/2020 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning:
Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende: Solide årsplaner samt opfølgning af disse. Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse. Forsætte med at bearbejde trivsel i klassenstimer. Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.

Derudover blev følgende mål sat for 19/20:
Vi forsætter med at afholde faglige møder hver 4 uge med elever og deres forældre, hvor vi mener, det vil gavne elevernes faglige fremgang, med samarbejde på tværs af klasser og fag. Forsætte med at implementere socialrådgiver ordningen i vores hverdag. Årligt kursus med socialrådgiveren til alle lærerne. Kursus for alle lærere vedr. Demokrati og fællesskab, leveres af undervisningsministeriet. Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt. Vi afholder ugen i uge 12, hovedtemaet er fællesskab, demokrati og medborgerskab. Forsætte med at have fokus på vores to-sprogs virke i undervisningen. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året. Forsætte med stort fokus på at praktisere meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen, alle lærere sørger for at få form på dette i deres fag. Mere fokus på læseprøverne og retstavning i dansk, og bruge en undervisningstime hver uge på enten læseprøve eller retstavning, så elevernes færdigheder bliver forbedret. Fokus på mere individuelle forløb i matematik, og mere fokus på elektronisk brug i matematik og problem-regningsopgaver i fællesskab. Fortsætte med at arbejde på at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget på, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden. Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne. Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA. Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. Vi skal arbejde med feedback fra eleverne og deres styring af lektier. Tilsynsbesøg og erklæring to dage i løbet af året. Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege- og læringsforløb. Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. Afholde to motionsdage. Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse. Mentorer med til introduktions aften, arrangeret af UU vejlederen.

Selvevaluering for skoleåret 2017/2018 og planlægning af fokusområder for 2018/2019.

I maj måned 2018 afholdt skolens lærere et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2017/2018 gik og i juni et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2018/2019. På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2017/2018: Et år der gik okay. Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året så som: Forældrekonsultationer to gange, forældre introduktionsaften i august, motionsdage, trivselsdage, jule klippe/klistredag, terminsprøver, juleshow, fastelavn, sommershow, dimissionsfest og afslutningsdag for 9. klasse, samt de planlagte temadage. Planlægningen for de enkelte fagområder og undervisningsforløb blev fulgt og målsætningerne for undervisningen blev opnået. Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i undervisningsplanerne, som var planlagt af skolen for året. Planerne er lavet ud fra den samlede målsætning sat i Forenklede fælles Mål og skolens egne læseplaner. Skolens 9. klasses afgangseksamen sluttede med et gennemsnit på 5,9 i de samlede prøver. Alle vores elever bestod deres afgangseksamen. Gennemsnittet for året var meget lavt, skolen gennemsnit er 7,5 over de 8 år skolen har haft eksamen. Engelsk eksamen gik rigtig godt med et gennemsnit på 10,2.

For året 2017/2018 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning, der er noteret, om de er fulgt til dørs, og der er tilføjet eventuelle kommentarer:
Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende: Solide årsplaner samt opfølgning af disse. – Det blev gjort. Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. – Det blev gjort. Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse.- Det blev gjort. I gennemsnit var hver klasse på 8 udflugter. Forsætte med at bearbejde trivsel i klassenstimer. – Ja, det gjorde klasselærerne meget bevidst og vi lavede en lille undervisningsmiljø undersøgelse i hver klasse, for at holde fingeren på pulsen, samt spotte og håndterer eventuelle situationer. Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på. – Det blev gjort. Vi startede med at afholde 4 ugers faglige møder med elever og deres forældre, hvor vi mente, det ville gavne elevernes faglige fremgang. Det var en succes, som vi vil forsætte. Vi startede op i en socialrådgiver ordning, som Københavns Kommune startede med friskoler i kommunen.

Derudover blev følgende mål sat for 17/18:
Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt. – Det blev gjort i uge 12, hvor ministeriet havde inviteret alle skoler i landet til at deltage i national temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Forsætte med at fastholde de gode ting vi lærte på vores to-sprogs kurser i 2016/2017. Vi afholder møde mindst engang om året, hvor dette bliver taget op. – Det blev gjort. Forsætte med stort fokus på at eleverne praktiserer meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. – Det blev gjort. Mere fokus i dansk på læseprøverne og retstavning, hver uge bruge en undervisningstime på enten læseprøve eller retstavning, så elevernes færdigheder bliver forbedret. – Det blev til dels gjort, og skal forstærkes i 2018/2019. Fokus på mere individuelle forløb i matematik, og mere fokus på elektronisk brug i matematik og problem regningsopgaver i fællesskab. – Det blev gjort. Lav ½ årlig kort undervisningsmiljøvurderings skema og klasseevaluering udføres af klasselæreren. – Det blev gjort. Fortsætte med at arbejde med at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget for, at eleverne forstår årsagen til, at de skal komme til tiden. – Det blev gjort. Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne. – Det blev gjort. Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA. – Det blev desværre ikke opnået. Skolens 9. klasses afgangseksamen sluttede med et gennemsnit på 5,9 i de samlede prøver. Alle vores elever bestod deres afgangseksamen. Skolens gennemsnit i alle de 8 år skolen har været til eksamen er 7,5. Engelsk eksamen gik rigtig godt med et gennemsnit på 10,2. Evalueringer er blevet lavet indenfor de forskellige fag, hvor skolen ikke levede op til målsætning, og handlingsplaner er sat i værk for at få rettet op på dette. Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. – Det blev gjort. Tilsynsbesøg og erklæring to dage i løbet af året. – Det blev gjort. Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. - Det blev gjort. To trivselsdage. To dage der skal planlægges og udføres af 8.-9. klasse. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og læringsforløb. – Det blev gjort. Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. – Det blev gjort. Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. – Det blev gjort. Afholde blokdage, to af slagsen. Det normale skema for dagen ændres og en enkelt lærer underviser samme klasse hele dagen. – Det blev gjort. Afholde to motionsdage. – Det blev gjort. Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse. – Det blev gjort. SFO´en skal sparre med klasselærerne igennem året vedr. eleverne. – Det blev gjort. 8.-9. klasse skal på en længere dagstur. – Det blev gjort.

For skoleåret 2018/2019 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning:

Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende: Solide årsplaner samt opfølgning af disse. Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse. Forsætte med at bearbejde trivsel i klassenstimer. Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.

Derudover blev følgende mål sat for 18/19:
Vi forsætter med at afholde 4 ugers faglige møder med elever og deres forældre, hvor vi mener det vil gavne elevernes faglige fremgang. Det var en succes 17/18, som vi vil forsætte. Forsætte med at implementere socialrådgiver ordningen i vores hverdag. Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt. Vi afholder ugen i uge 12, hovedtemaet er fællesskab, demokrati og medborgerskab, undertemaet er FN´s verdensmål. Forsætte med at have fokus på vores to-sprogs virke i undervisningen. Vi skal mindst afholde et møde om dette i løbet af året. Forsætte med stort fokus på at eleverne praktiserer meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Mere fokus i dansk på læseprøverne og retstavning, hver uge bruge en undervisningstime på enten læseprøve eller retstavning, så elevernes færdigheder bliver forbedret. Fokus på mere individuelle forløb i matematik, og mere fokus på elektronisk brug i matematik og problem-regningsopgaver i fællesskab. Fortsætte med at arbejde med at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget for, at eleverne forstår årsagen til, at de skal komme til tiden. Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne. Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA. Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. Tilsynsbesøg og erklæring to dage i løbet af året. Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. Skolen skal have to trivselsdage. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og læringsforløb. Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. Afholde to motionsdage. Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse. 8.-9. klasse skal til London på lejertur. Skolen skal lave den treårige store undervisningsmiljøundersøgelse og arbejdspladsvurdering.

Selvevaluering for skoleåret 2016/2017 og planlægning af fokusområder for 2017/2018.

I juni måned 2016 afholdt skolens lærere et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2016/2017 gik og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2017/2018.

På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2016/2017:

Et år der gik godt, med et flot samlet resultat til afgangseksamen. Vi nåede langt over vores målsætning for afgangseksamen, vi lavede et samlet gennemsnit på 7,8 for alle afholdte eksamensprøver, og et snit på 8,1 i de bundne fag. I retskrivning i dansk og i matematik i problemløsning, skal vi have lavet tiltag for at få forbedret resultatet. I engelsk mundtlig lavede vi et exceptionelt flot resultat på 12 og i naturfag på 11. Det blev også til flotte resultater i dansk mundtligt på 9,5 og skriftlig på 8,5. Alle fire elever gik videre til gymnasiet. Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året så som: Forældrekonsultationer to gange, forældre introduktionsaften i august, motionsdage, trivselsdage, jule klippe/klistredag, terminsprøver, juleshow, fastelavn, sommershow, dimissionsfest og afslutningsdag for 9. klasse, samt de planlagte temadage. Planlægningen for de enkelte fagområder og undervisningsforløb blev fulgt, der var enkelte ændringer i løbet af året, men planerne blev fulgt og målsætningerne for undervisningen blev opnået. Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i undervisningsplanerne, som var planlagt af skolen for året. Planerne er lavet ud fra den samlede målsætning sat i Forenklede fælles Mål og skolens egne læseplaner. For året 2016/2017 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning, der er noteret, om de er fulgt til dørs, og der er tilføjet eventuelle kommentarer: Først og fremmest skulle alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende: Solide årsplaner samt opfølgning af disse. – Det blev gjort. Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældrekonsultationsmøderne - alle lærere tilstede. – Det blev gjort. Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse, dette ud over sportsdage, trivselsdage og temadage. -– Det blev gjort. I gennemsnit kom hver klasse på 7,5 tur. Vi havde årskort til Den Blå planet, hvilket blev brugt flittigt, der have vi også mange undervisningsforløb. Den store klasse var i London, samt på besøg på Christiansborg og der blev også besøgt diverse museer. Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. - Det blev gjort. Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på. - Det blev gjort.

Derudover var følgende mål blevet sat for 16/17:

Temauge i alle klasser, 8.-9. klasse laver obligatoriske projekter på tværs af alle fag. - Det blev gjort. Et forløb om ”Karriere” hvor vi havde besøg af forskellige voksne fra forskellige professioner. Forsætte med at fastholde de gode ting vi lærte på vores to-sprogs kurser i 2016/2017. Vi afholder møde mindst engang om året, hvor dette bliver taget op. – Vi fik ikke afholdt mødet, og da det er vigtigt for at få fast holdt de forskellige tiltag, skal det på planen for 17/18 og i kalenderen, så vi får det gjort. Forsætte med stort fokus på at eleverne praktiserer meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. – Vi skal arbejde på at få de forskellige forløb skrevet ind i vores planer for året, så vil der automatisk blive sat mere fokus på det og det er der brug for, så det er mere organiseret. Lav ½ årlig kort undervisningsmiljøvurderingsskema og klasseevaluering udført af klasselæreren. – Det blev gjort og med stor succes. Fortsætte med at arbejde med at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget for, at eleverne forstår årsagen til, at de skal komme til tiden. – Vi fik arbejdet med det, men vi kan blive endnu bedre. Vi skal næste år have fokus på, at få ringet hjem med det samme en elev er fraværende, og vi ikke har fået en melding, samt vi skal få startet samarbejde med kommunens fraværskonsulenter. Forsætte med at holde fokus på og arbejde på vores tosprogsarbejde i hele skolens virke i alle timerne. –Det blev gjort, men vi skal være bedre til at arbejde på tværs om dette emne og dele det, der fungerer rigtig godt. Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA. – Det blev gjort, og mere til, det blev til 7,8 i alle prøver samlet og 8,1 i de bundne. Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. - Det blev gjort. Tilsynsbesøg og erklæring to gange i løbet af året. - Det blev gjort. Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. - Det blev gjort. To trivselsdage. To dage der skal planlægges og udføres af 8.-9. klasse. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og læringsforløb. - Det blev gjort. Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. - Det blev gjort. Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. - Det blev gjort. Afholde blokdage, to af slagsen. Det normale skema for dagen ændres og en enkelt lærer underviser samme klasse hele dagen. – Det blev ikke gjort, men er sat på kalenderen for 2017/2018. Afholde to motionsdage. - Det blev gjort. Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse. - Det blev gjort. Tur til London for 8. – 9. klasse. - Det blev gjort. To nye elektroniske tavler. - Det blev gjort. Det blev til 3 tavler. Fornyelse af gårdarealet. – Ja, vi fik et meget fint klatrestativ.

For skoleåret 2017/2018 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning:

Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende: Solide årsplaner samt opfølgning af disse. Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse. Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.

Derudover blev følgende mål sat for 17/18:

Temauge i alle klasser på tværs af alle fag, i denne uge laver 8.-9. klasse deres obligatoriske projekt. Forsætte med at fastholde de gode ting vi lærte på vores to-sprogs kurser i 2016/2017. Vi afholder møde mindst engang om året, hvor dette bliver taget op. Forsætte med stort fokus på at eleverne praktiserer meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Mere fokus i dansk på læseprøverne og retstavning, hver uge bruge en undervisningstime på enten læseprøve eller retstavning, så elevernes færdigheder bliver forbedret. Fokus på mere individuelle forløb i matematik, og mere fokus på elektronisk brug i matematik og problem regningsopgaver i fællesskab. Lav ½ årlig kort undervisningsmiljøvurderings skema og klasseevaluering udføres af klasselæreren. Fortsætte med at arbejde med at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget for, at eleverne forstår årsagen til, at de skal komme til tiden. Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogsarbejde i hele skolens virke i alle timerne. Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA. Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. Tilsynsbesøg og erklæring to dage i løbet af året. Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. To trivselsdage. To dage der skal planlægges og udføres af 8.-9. klasse. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og læringsforløb. Afholde jule klippe/klistredag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. Afholde blokdage, to af slagsen. Det normale skema for dagen ændres og en enkelt lærer underviser samme klasse hele dagen. Afholde to motionsdage. Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse. SFO´en skal sparre med klasselærerne igennem året vedr. eleverne. 8.-9. klasse skal på en længere dagstur.

Selvevaluering for skoleåret 2015/2016 og planlægning af fokusområder for 2016/2017.

I juni måned 2016 afholdt skolen et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2015/2016 gik og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2016/2017.

På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2015/2016:

Et år der gik godt, med flotte resultater til eksamen, et år hvor vi organisatorisk var udfordret, en udfordring alle løftede med bravur. Vi nåede langt over vores målsætning for afgangseksamen, vi lavede et samlet gennemsnit på 8,5 for alle afholdte eksamensprøver, med bl.a. et exceptionelt flot resultat i mundtlig engelsk på 12 samt meget flotte resul- tater på 8,35 i de samlede bundne eksaminer, 9 i dansk læsning, 9,6 i mundtlig dansk 10,66 i skriftlig engelsk og 9,5 i fysik/kemi. Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året så som: Forældrekonsultationer to gange, forældre introduktions aften i august, motionsdage, jule klippe/klisterdag, terminsprøver, juleshow, fastelavn, sommershow, dimissionsfest og afslutningsdag for 9. klasse, samt de planlagte temadage. Vi fik startet en Facebookside, som er en succes, hvor der bliver postet mange forskellige billeder og information fra vores hverdag. Vores hjemmeside blev opgraderet. Planlægningen for de enkelte fagområder (undervisningsplanerne, årsplanerne) for året 2015/2016 måtte vi rette til i løbet af året grundet organisatoriske ændringer, men de oprindelige og nye blev fulgt, så målsætningen for undervisningen blev fulgt. Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i undervisningsplanerne som var planlagt af skolen for året. Planerne er lavet ud fra den samlede målsætning sat i Forenklede fælles Mål og skolens egne læseplaner.

For året 2015/2016 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning, der er noteret om de er fulgt til dørs og der er tilføjet eventuelle kommentarer: Først og fremmest skulle alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende:

 • Solide årsplaner samt opfølgning af disse. – Udført.
 • Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. – Udført.
 • Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse, dette ud over sportsdage, trivselsdage og temadage. – Udført, det blev til 6 i snit per klasse. Vi havde kort til eksperimentariet, som blev brugt flittigt.
 • ​Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. – Udført
 • ​Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på. – Udført.

Derudover blev følgende mål sat for 15/16:

 • Temauge i alle klasser, 8.-9. klasse laver obligatoriske projekter på tværs af alle fag. – Udført.
 • Forsætte med at fastholde de gode ting vi lærte på vores to-sprogs kurser i 2014/2015. Vi afholder møde mindst engang om året, hvor dette bliver taget op. – Udført, godt at det var en del af ens årsplaner, vi kan forstærke dette, så vi skal forsætte med at arbejde intenst på det.
 • Efter vores pædagogiske dag med emnet “mere hands on i timerne” i 2011/2012, skal vi fortsat indarbejde vores planer om, at eleverne praktiserer endnu mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. – Udført.
 • ​Lav arbejdspladsvurdering. – Udført.
 • ​Lav undervisningsmiljøvurdering. – Udført.
 • ​Fortsætte med at arbejde med at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget for at eleverne forstår årsagen til, at de skal komme til tiden. – Udført.
 • ​Forsætte med at holde fokus på og arbejde på vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne. – Udført.
 • ​Et syv tal i gennemsnit til FSA. – Udført, det blev til et 8,5 J
 • ​Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. – Udført.
 • ​Tilsynsbesøg og erklæring to gange i løbet af året. – Udført.
 • ​Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. – Udført.
 • ​To trivselsdage. To dage der skal planlægges og udføres af 8.-9. klasse. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og læringsforløb. – Udført.
 • ​Afholde jule klippe/klisterdag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. – Udført.
 • ​Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse. – Udført.
 • ​Afholde blokdage, to af slagsen. Det normale skema for dagen ændres og en enkelt lærer underviser samme klasse hele dagen. – Udført.
 • ​Afholde to motionsdage. – Udført.
 • ​Brobyg og praktik for 8. klasse. – Udført.

For skoleåret 2016/2017 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning:

Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende: Solide årsplaner samt opfølgning af disse. Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede. Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse, dette ud over sportsdage, trivselsdage og temadage. Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.

Derudover blev følgende mål sat for 16/17:

 • Temauge i alle klasser, 8.-9. klasse laver obligatoriske projekter på tværs af alle fag.
 • Forsætte med at fastholde de gode ting vi lærte på vores to-sprogs kurser i 2016/2017. Vi afholder møde mindst engang om året, hvor dette bliver taget op.
 • Forsætte med stort fokus på at eleverne praktiserer meget i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen.
 • ​Lav ½ årlig kort undervisningsmiljøvurderings skema og klasseevaluering udført af klasselæreren.
 • ​Fortsætte med at arbejde med at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget for at eleverne forstår, årsagen til at de skal komme til tiden.
 • ​Forsætte med at holde fokus på og arbejde på vores to-sprogsarbejde i hele skolens virke i alle timerne.
 • ​Opnå minimum et syv tal i gennemsnit til FSA.
 • ​Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser.
 • ​Tilsynsbesøg og erklæring to gange i løbet af året.
 • ​Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden.
 • ​To trivselsdage. To dage der skal planlægges og udføres af 8.-9. klasse. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og læringsforløb.
 • ​Afholde jule klippe/klisterdag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow.
 • ​Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse.
 • ​Afholde blokdage, to af slagsen. Det normale skema for dagen ændres og en enkelt lærer underviser samme klasse hele dagen.
 • ​Afholde to motionsdage.
 • ​Brobyg, skillsdag og praktik for 8. klasse.
 • ​Tur til London for 8. – 9. klasse.
 • ​To nye elektroniske tavler.
 • ​Fornyelse af gårdarealet.

Selvevaluering 2014/2015

Selvevaluering for skoleåret 2014/2015 og planlægning af fokusområder for 2015/2016.

I juni måned 2015 afholdt skolens lærere et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2014/2015 var gået og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2015/2016. På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2014/2015: Et år der gik godt, hvor vi nåede vores målsætning og havde en meget flot afgangseksamen med et samlet gennemsnit på 8 for alle afholdte eksamensprøver, med meget flotte gennemsnit på bl.a. 11,7 i mundtlig engelsk, 9,7 i dansk skriftlig fremstilling og mundtlig dansk. Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året såsom: Forældrekonsultationer to gange, forældre introduktions aften i august, motionsdage, juleklippe/klisterdag, terminsprøver, juleshow, fastelavn, sommershow, dimissionsfest og afslutningsdag for 9. klasse, samt de planlagte temadage. Planlægningen for de enkelte fagområder (undervisningsplanerne, årsplanerne) for året 2014/2015 blev fulgt. Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i undervisningsplanerne som var planlagt af skolen for året. Planer som er lavet ud fra Fælles Mål og skolens egne læseplaner samt mål for alle fag fra børnehaveklasse til 9. klasse.

For skoleåret 2014/2015 blev følgende målsætninger sat og der er noteret om de er fulgt til dørs, samt eventuelle kommentarer: Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende:

 • •Solide årsplaner samt opfølgning af disse. Udført.
 • •Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældrekonsultationsmøderne - alle lærere tilstede. Udført.
 • •Mange udflugter minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse, dette ud over sportsdage, trivselsdage og temadage. Udført. Klasserne var i gennemsnit på 8,75 ture, hvilket er excl. motionsdage, trivselsdage, afslutningsdage, sidste skoledag og klippeklisterdag.
 • ​•Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. Udført.
 • ​•Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi forsat skal have fokus på. Udført og skal forsættes.

Derudover blev følgende mål sat for 14/15:

 • •Temauge i alle klasser, 8.-9. klasse laver obligatoriske projekter på tværs af alle fag. Udført.
 • •E- holdet på tur til London. Udført.
 • •Afslutte to-sprogs-kurser som startede i februar 2014. Et kursus, hvor alle opkvalificeres i arbejdet med to-sprogs-elever. Dette kursus bliver leveret af Professionshøjskolen UCC. Udført.
 • ​•Efter vores pædagogiske dag med emnet “mere hands-on i timerne” i 2011/2012, skal vi forsat indarbejde vores planer om at eleverne praktiserer endnu mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Udført samt forsættes.
 • ​•Forsæt med at arbejde på skolens arbejdspladsvurderingsplan og arbejdspladsmiljø. Udført.
 • ​•Ny hjemmeside. Udført.
 • ​•Forsæt med vores arbejde på undervisningsmiljøvurderingen. Udført.
 • ​•Fortsætte med at arbejde med, at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres og der skal arbejdes meget for at eleverne forstår årsagen til at de skal komme til tiden. Forsæt med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogsarbejde i hele skolens virke i alle timerne. Udført og forsæt.
 • ​•Et syv tal i gennemsnit til FSA. Udført og mere til, det blev til et 8 i snit.
 • ​•Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser. Udført og forsættes.
 • ​•Tilsynsbesøg og erklæring to gange i løbet af året. Udført.
 • ​•Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. Udført.
 • ​•To trivselsdage. To dage, der skal planlægges og udføres af 8.-9. klasse. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og læringsforløb. Udført.
 • ​•Afholde juleklippe/klisterdag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow. Udført.
 • ​•Terminsprøver, både mundtlige og skriftlige, for 8.- og 9. klasse. Udført.
 • ​•Afholde blokdage, to af slagsen. Det normale skema for dagen ændres og en enkelt lærer underviser samme klasse hele dagen. Udført.
 • ​•Afholde to motionsdage. Udført.
 • ​•Brobyg og praktik for 8. klasse. Udført.

For skoleåret 2015/2016 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning: Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende:

 • •Solide årsplaner samt opfølgning af disse.
 • •Halvårs elevevalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne, alle lærere tilstede.
 • •Mange udflugter, minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse, dette ud over sportsdage, trivselsdage og temadage.
 • ​•Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer.
 • ​•Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi fortsat skal have fokus på.

Derudover blev følgende mål sat for 15/16:

 • •Temauge i alle klasser, 8.-9. klasse laver obligatoriske projekter på tværs af alle fag.
 • •Forsætte med at fastholde de gode ting vi lærte på vores to-sprogs-kurser i 2014/2015. Vi afholder møde mindst en gang om året, hvor dette bliver taget op.
 • •Efter vores pædagogiske dag med emnet “mere hands-on i timerne” i 2011/2012, skal vi fortsat indarbejde vores planer om, at eleverne praktiserer endnu mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen.
 • ​•Lav arbejdspladsvurdering.
 • ​•Lav undervisningsmiljøvurdering.
 • ​•Fortsætte med at arbejde med at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal fortsat informeres, og der skal arbejdes meget for at eleverne forstår årsagen til, at de skal komme til tiden.
 • ​•Forsætte med at holde fokus på og arbejde på vores to-sprogsarbejde i hele skolens virke i alle timerne.
 • ​•Et syv tal i gennemsnit til FSA.
 • ​•Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser.
 • ​•Tilsynsbesøg og erklæring to gange i løbet af året.
 • ​•Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden.
 • ​•To trivselsdage. To dage der skal planlægges og udføres af 8.-9. klasse. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og læringsforløb.
 • ​•Afholde juleklippe/klisterdag, fastelavn, afslutningsdag og dimissionsfest samt julefest og sommershow.
 • ​•Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse.
 • ​•Afholde blokdage, to af slagsen. Det normale skema for dagen ændres og en enkelt lærer underviser samme klasse hele dagen.
 • ​•Afholde to motionsdage.
 • ​•Brobyg og praktik for 8. klasse.

Selvevaluering 2013/2014

Selvevaluering for skoleåret 2013/2014 og planlægning af fokusområder for 2014/2015

I juni måned 2014 afholdt skolen et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2013/2014 var gået og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2014/2015. På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2013/2014: Et år der gik godt, hvor vi nåede vores målsætning og havde en meget flot afgangs eksamen med et samlet gennemsnit på 8 for alle afholdte eksamensprøver, med elever med snit på over 9, dansk skriftlig fremstilling med et snit på 10,5 samt dansk og engelsk mundtligt med et snit på 11. Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året så som: Forældrekonsultationer to gange, forældre introduktions aften i august, motionsdag, juleklippe/klisterdag, terminsprøver, juleshow, fastelavn, sommershow, dimensionsfest og afslutnings dag for 9. klasse, samt de planlagte temadage. Planlægningen for de enkelte fagområder (undervisningsplanerne, årsplanerne) for året 2013/2014 blev fulgt. Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i undervisningsplanerne som var planlagt af skolen for året. Planer som er lavet ud fra fællesmål og skolens egne læseplaner samt mål for alle fag fra bh. klassen til 9. klasse. For skoleåret 2013/2014 blev følgende målsætninger oprindeligt sat, der er noteret om de er fulgt til dørs og eventuelle kommentarer:

 • •Solide årsplaner. Udført.
 • •Opfølgning af årsplaner. Udført.
 • •Halvårs elev evalueringsmøder inden forældre konsultationsmøderne - alle lærer tilstede. Udført.
 • ​•Mange udflugter - minimum fire per klasse gerne syv i snit per klasse. Udført.
 • ​•Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. Udført.
 • ​•Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi forsat skal arbejde meget med. Udført.

Derudover blev følgende mål sat for 13/14:

 • •Temauge med ”Gamle dage” som hovedtema på tværs af alle fag. Udført dog var emnet for D-holdet teater.
 • •Start på to-sprogs lærer kursus til alle. Et forløb der vil starte i februar 2014 og forsætte til oktober 2014. Kurset skal opkvalificere alle i arbejdet med tosprogede elever. Dette kursus bliver leveret af Professionshøjskolen UCC. Udført.
 • •Efter vores pædagogiske dag med emnet “mere hands on i timerne” i 2011/2012 skal vi forsætte med at få indarbejdet vores planer, om at eleverne praktiserer endnu mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen. Udført.
 • ​•Fortsætte med at arbejde meget med, at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres og der skal arbejdes meget for at eleverne forstår, årsagen til at de skal komme til tiden. Udført.
 • ​•Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden. Udført
 • ​•Vi skal afholde to trivselsdage, hvor vi skal påbegynde en kampagne som skal hedde Thumbs up. Eleverne skal gennemarbejde skolens regler i de to dage og der skal laves et nyt stort lærred med alle regler og elevernes underskrifter. Vi skal i de to dage arbejde med trivsel på tværs af hele skolen og eleverne skal lege diverse lege på tværs af skole dette inkl. at spille skak. Delvist udført, kampagnen fik vi ikke påbegyndt.
 • ​•Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne. Udført.
 • ​•Alle klasser skal have en fremlæggelsesdag for deres forældre. Delvist udført, kun to klasser fik det gjort.
 • ​•Vi skal være med i skole OL. Udført.
 • ​•Et syv tal i gennemsnit til FSA. Udført, det blev til et 8 i snit.
 • ​•Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en ungdomsuddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest møder på ungdomsuddannelserne. Udført.

For skoleåret 2014/2015 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning: Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, hvilket er følgende:

 • •Solide årsplaner samt opfølgning af disse.
 • •Halvårs elev evalueringsmøder, to gange om året, inden forældre konsultationsmøderne - alle lærere tilstede.
 • •Mange udflugter minimum fem per klasse gerne syv i snit per klasse, dette udover sportsdage, trivselsdage og temadage.
 • ​•Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer.
 • ​•Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi forsat skal have fokus på.

Derudover blev følgende mål sat for 14/15:

 • •Temauge i alle klasse, 8.-9. klasse laver obligatoriske projekter på tværs af alle fag.
 • •E- holdet på tur til London.
 • •Afslutte to-sprogs kurser som startede i februar 2014. Et kursus, hvor alle opkvalificeres i arbejdet med tosprogs ver. Dette kursus bliver leveret af Professionshøjskolen UCC.
 • ​•Efter vores pædagogiske dag med emnet “mere hands on i timerne” i 2011/2012, skal vi forsat indarbejde vores planer om at eleverne praktiserer endnu mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært i undervisningen.
 • ​•Ny hjemmeside.
 • ​•Fortsætte med at arbejde med, at eleverne kommer til tiden. Der er en del, der kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres og der skal arbejdes meget for at eleverne forstår, årsagen til at de skal komme til tiden. Forsæt med at holde fokus på og arbejde på vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne.
 • ​•Et syv tal i gennemsnit til FSA.
 • ​•Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en videregående uddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektiepres, de oftest oplever på deres ungdomsuddannelser.
 • ​•Tilsynsbesøg og erklæring to gange i løbet af året.
 • ​•Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden.
 • ​•To trivselsdage. To dage der skal planlægges og udføres af 8.-9. klasse. I de to dage skal eleverne arbejde med trivsel på tværs af hele skolen gennem diverse lege og lærings forløb.
 • ​•Afholde juleklippe/klisterdag, fastelavn, afslutningsdag og dimissions fest samt julefest og sommershow.
 • ​•Terminsprøver både mundtlige og skriftlige for 8.- og 9. klasse.
 • ​•Afholde blokdage, to af slagsen. Det normale skema for dagen ændres og en enkelt lærer underviser samme klasse hele dagen.
 • ​•Afholde to motionsdage.
 • ​•Brobyg og praktik for 8. klasse.

Selvevaluering for skoleåret 2012/2013 og planlægning af fokusområder for 2013/2014

I juni måned 2013 afholdt skolen et evalueringsmøde og evaluerede skoleåret 2012/2013 samt afholdt et planlægningsmøde for hvad der skal være fokus på i 2013/2014. Skolens virke blev gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2012/2013: Året gik godt, og vi nåede vores målsætning og havde en fin afgangs eksamen, med et samlet gennemsnit på 6,9 for alle afholdte eksamens- prøver med flere elever med et snit på over 9. Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året så som: Forældrekonsultationer to gange, forældre introduktions aften i august, motionsdag, juleklippe/klisterdag, terminsprøver, juleshow, fastelavn, sommershow, dimensionsfest og afslutnings dag for 9. klasse samt de planlagte temadage. Planlægningen for de enkelte fagområder (undervisningsplanerne) for året 2012/2013 blev opnået, dog var der ekstra ting som vi ikke nåede, grundet lockouten og der var også små nødvendige ændringer og rokeringer af emner igennem året. En del af evalueringen er, at vi skal være mere specifikke mht. hvilke ture vi vil på hvornår i løbet af året, så det er helt fastlagt på vores årsplaner. Skolen havde i gennemsnit fem ture per klasse i løbet af året. Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i de undervisningsplaner, som skolen havde lavet for året, planer som er lavet ud fra skolens egne læseplaner og mål for diverse fag fra bh. klassen til 9. klasse. For skoleåret 2012/2013 blev følgende målsætninger sat, der er noteret, om de er fulgt til dørs og eventuelle kommentarer:

 • • Solide årsplaner. Udført.
 • • Opfølgning af årsplaner. Udført.
 • • Kvartals evalueringsmøder. Udført.
 • ​• Mange udflugter. Udført fem i snit per klasse.
 • ​• Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. Udført.
 • ​• Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi forsat skal arbejde meget med. Udført.
 • ​• I gang med at arbejde på de nye områder den nye undervisningsmiljøvurdering har vist. Dette bl.a. gennem fire ”Så tal dog pænt for Sørensen” tema dage på tværs af klasserne”. Udført.
 • ​• Temauge med lande som et tværfagligt koncept. Udført.
 • ​• Pædagogisk dag med første hjælps grundkursus til alle. Udført.
 • ​• Der skal arbejdes på den nye APV´s fokus punkter. Udført.
 • ​• Efter vores pædagogiske dag med emnet “mere hands on i timerne” i 2011/2012 skal vi nu i 2014 virkelig få indarbejde vores planer, med at eleverne praktiserer mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært om i undervisningen. I gang, men skal stadig bearbejdes.
 • ​• Vi afholder to forældre konsultationer om året, det giver os bedre tid til at få arbejdet med eleverne imellem møderne. Udført.
 • ​• Fortsætte med at arbejde meget med, at eleverne kommer til tiden. Der er en del der kommer for sent og det er ikke godt nok. Forældrene skal forsat informeres og der skal arbejdes meget med at skabe en forståelse hos eleverne om hvorfor de skal komme til tiden. Udført.
 • ​• Forsæt med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne. Udført.

For skoleåret 2013/2014 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning:

 • • Først og fremmest skal alle de gode tiltag, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes og de er følgende:
 • • Solide årsplaner.
 • • Opfølgning af årsplaner.
 • ​• Halvårlige elev evalueringsmøder inden forældre konsultationsmøderne - alle lærer tilstede.
 • ​• Mange udflugter - minimum fire per klasse gerne syv i snit per klasse.
 • ​• Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer.
 • ​• Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælp hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi forsat skal arbejde meget med.
 • ​• Derudover blev følgende mål sat:
 • ​• Temauge med ”gamle dage” som hovedtema på tværs af alle fag.
 • ​• Start på to-sprogs kursus til alle. Et forløb der vil starte i februar 2014 og forsætte til oktober 2014. Et kursus hvor alle skal opkvalificeres i arbejdet med tosprogede elever. Dette kursus bliver leveret af Professionshøjskolen UCC.
 • ​• Efter vores pædagogiske dag med emnet “mere hands on i timerne” i 2013/2014 skal vi forsætte med at indarbejde praksis omkring at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det som de har lært om i undervisningen.
 • ​• Fortsætte med at have stort fokus på at eleverne kommer til tiden, idet en del kommer for sent, hvilket ikke er godt nok. Forældrene skal forsat informeres og eleverne skal forstår hvorfor de skal komme til tiden.
 • ​• Arbejde intenst på at eleverne taler pænt til hinanden.
 • ​• Vi skal afholde to trivselsdage, og vi vil påbegynde en kampagne der skal hedde Thumbs up. Eleverne skal gennemarbejde skolens regler i to dage og der skal laves et nyt stort lærred med alle regler og elevernes underskrifter. Vi skal i de to dage arbejde med trivsel på tværs af hele skolen og eleverne skal lege diverse lege på tværs af klasserne dette inkl. at spille skak.
 • ​• Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores to-sprogs arbejde i hele skolens virke i alle timerne.
 • ​• Alle klasser skal have en fremlæggelses dag for deres forældre.
 • ​• Vi skal være med i skole OL.
 • ​• Et syv tal i gennemsnit til FSA.
 • ​• Forsat stort fokus på at gøre alle elever parate til en videregående uddannelse og gøre dem klar til at kunne klare det lektie pres de oftest oplever på deres ungdomsuddannelse.

Selvevaluering for skoleåret 2011/2012 og planlægning af fokusområder for 2012/2013

I juni måned 2012 afholdt skolen et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2011/2012 var gået og et planlægningsmøde om, hvad der skulle være fokus på i 2012/2013. På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2011/2012: Et år der gik godt, hvor vi nåede vores målsætning og havde en flot afgangs eksamen, med et samlet gennemsnit på 7,13 for alle afholdte eksamensprøver. Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året så som: Forældrekonsultationer 3 gange, forældre introduktions aften i august, juleshow, sommershow, dimensionsfest, fastelavn, terminsprøver, juleklippe/klisterdag, motionsdag og afslutningsdag for 9. klasse, samt de planlagte temadage. Planlægningen for de enkelte fagområder (undervisningsplanerne) for året 2011/2012 blev opnået, med de nødvendige små ændringer. En del af evalueringen er, at vi skal være mere specifikke mht. hvilke ture vi vil på og hvornår i løbet af året, så det er fastlagt på årsplanerne. Skolen havde i gennemsnit 7 ture per klasse i løbet af året. Dvs. at skolens undervisning fulgte og levede op til indholdet i de undervisningsplaner, som skolen havde lavet for året, planer som er lavet ud fra skolens egne læseplaner og mål for diverse fag fra bh. klassen til 9. klasse. For skoleåret 2011/2012 blev følgende målsætninger sat, det er noteret, om de er fulgt til dørs og eventuelle kommentarer:

 • · Solide årsplaner – udført.
 • · Opfølgning af årsplaner – udført.
 • · Kvartals evalueringsmøder - udført.
 • ​· Mange udflugter – udførte 7 i gennemsnit per klasse. Dette inkluderer alt fra Amalienborg på Dronningens fødselsdag i børnehaveklasse – første klasse, hen over Vest forbrændingen til Grøn tema uge 2.-3. klasse, til politimuseet i historie 4.-5. klasse, Danmarks akvarium i biologi med 6.-7.

klasse, samt fysikdag i tivoli med 8.-9. klasse.

 • · Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer – udført.
 • · Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen – udført.
 • · Forsat opfølgning på de opgaver som UVM har evalueret – alt udført på nær en enkelt.
 • ​· Temauge med Grøn energi på tapetet – udført med succes, hvilket inkluderede 9. klasses obligatoriske projekt.
 • ​· Pædagogisk dag med tosprogsvidereuddannelse til alle. Skolelederen deltog i 2010/2011 i undervisningsministeriets tosprogstaskforce dage i DR byen, og det skal der arbejdes videre på, bl.a. i form af en pædagogisk dag. Den pædagogiske dag - udført, det var brandgodt og alle deltog aktiv hele dage.
 • ​· Der skulle laves ny APV – udført.
 • ​· Der skulle laves ny undervisnings
 • ​ miljøvurdering – udført.
 • ​· Pædagogisk dag med emnet “mere hands on i timerne”. Vi vil gerne bruge året på at lægge mere fokus på mere “hands on i timerne”. At eleverne praktiserer mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere,således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært om i undervisningen - udført.

For skoleåret 2012/2013 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning: Først og fremmest skal alle de gode tiltage, som har været medvirkende til skolens udvikling, fastholdes, hvilket er følgende: · Solide årsplaner. · Opfølgning af årsplaner. · Kvartals evalueringsmøder. · Mange udflugter. · Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. Eleverne giver udtryk for (via undervisningsmiljø vurdering 2012), at de føler, at deres problemer vedr. trivsel bliver håndteret, så som uenigheder mellem eleverne. · Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, hjælpe hinanden med sparring vedr. dette, da det er et meget vigtigt aspekt af hverdagen, som vi forsat skal arbejde meget med. Derudover blev følgende mål sat: · I gang med at arbejde på de nye områder som den nye undervisningsmiljø- vurdering har vist. Dette bl.a. gennem fire ”Så tal dog pænt for Sørensen” tema dage på tværs af klasserne”. · Temauge med lande som et tværfagligt koncept. · Pædagogisk dag med første hjælps grundkursus til alle. · Der skal arbejdes på den nye APV ́s fokus punkter. · Efter vores pædagogiske dag med emnet “mere hands on i timerne” i 2011/2012, skal vi i dette år virkelig få indarbejdet vores planer, at eleverne praktisere mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært om i undervisningen. · Vi afholder to forældre konsultationer om året, det giver os bedre tid til at få arbejdet med eleverne imellem møderne. · Fortsætte med at arbejde meget med, at eleverne kommer til tiden. Der er en del elever, som kommer for sent, og det er simpelthen ikke godt nok. Forældrene skal forsat informeres, og der skal arbejdes meget med, at eleverne forstår, hvorfor de skal komme til tiden. · Forsætte med at holde fokus på og arbejde med vores tosprogsarbejde i hele skolens virke i alle timerne.

Selvevaluering for skoleåret 2010/2011 og planlægning af fokusområder for 2011/2012

I juni måned 2011 afholdt skolen et evalueringsmøde om, hvordan skoleåret 2010/2011 var gået og et planlægningsmøde om, hvad der skal være fokus på i 2011/2012. På møderne blev skolens virke gennemgået og følgende evaluering fremkom vedr. 2010/2011: Et meget begivenhedsrigt år, hvor alle har været meget flittige. Et år der gik godt, hvor vi nåede vores målsætning og havde en meget flot afgangs eksamen, med et samlet gennemsnit på 7,6 for alle afholdte eksamensprøver og et gennemsnit i dansk stil på 11. Skolen udførte de planlagte aktiviteter for året så som: Forældrekonsultationer 3 gange, forældre introduktions aften i august, juleshow, sommershow, dimensionsfest, fastelavn, terminsprøver juleklippe/klisterdag, motionsdag og afslutnings dag for 9. klasse. Planlægningen for de enkelte fagområder for året 2010/2011 blev opnået, med de nødvendige små ændringer, f.eks. et tilfælde hvor læreren havde været for ambitiøs og hellere ville gå mere i dybden med emnet. Et andet tilfælde hvor læreren simpelthen ikke havde nok emner på sin årsplan. Der blev set på, hvordan årsplanerne og udførelsen af disse kunne blive optimeret, for derved at leve endnu bedre op til skolens delmålsætninger. For skoleåret 2010/2011 blev følgende målsætninger sat: Der var et par enkelte, som ikke blev fulgt helt til dørs - hvilket er noteret. Hvor der ingen note er, er målet opnået. · Solide årsplaner. · Opfølgning af årsplaner. · Kvartals evalueringsmøder * et blev ikke afholdt. · Mange udflugter – der blev lavet 8 i gennemsnit per klasse. · Forsat bearbejdning af trivsel i klassens timer. · Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen. · Forsat opfølgning af de opgaver, som blev planlagt mht. skolens undervisnings miljø vurdering. - Der blev lavet lidt om på selve målsætningen, da det viste sig, at den ene af opgaverne realistisk set måtte deles over en længere periode. · Temauge med Menneskerettigheder på tapetet. · Lejrtur for den store klasse. · Udflugt til Dyrehaven på temadage i september. · Stort nyt lokale taget i brug til kunst og naturfag. · Forsat arbejdet på gårdspladsen, der skal males og evt. laves legehus – lejehuset er ikke lavet, men der blev malet. · Ekstra klasselokale taget i brug. · Ansættelse af ny lærer så skolen kan udvide med en ny klasse. · Første 9. klasse til afgangs eksamen. For skoleåret 2011/2012 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning: Først og fremmest skal alle de gode tiltage, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, det er følgende: · Solide årsplaner. · Opfølgning af årsplaner. · Kvartals evalueringsmøder. · Mange udflugter. · Forsætte med at bearbejde trivsel i klassens timer. Derudover blev følgende mål sat: · Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen. · Forsat opfølgning på de opgaver som UVM har evalueret. · Temauge med Grøn energi på tapetet. · Pædagogisk dag med tosprogs-videruddannelse til alle. Skolelederen deltog i 2010/2011 i undervisningsministeriets tosprogstaskforce dage i DR byen, og det skal der arbejdes videre på, bl.a. i form af en pædagogisk dag. · Der skal laves ny APV. · Der skal laves ny undervisnings miljøvurdering. · Pædagogisk dag med emnet “mere hands on i timerne”. Vi vil gerne bruge året på at lægge mere fokus på mere “hands on i timerne”. At eleverne praktiserer mere i timerne, at de bevæger sig mere, at de udfører mere, således at de i endnu større grad får mulighed for at bruge det i praksis, som de har lært om i undervisningen.

Selvevaluering for skoleåret 2009/2010

I juni måned afholdt skolen et evalueringsmøde for skoleåret 2009/2010 og et planlægningsmøde for 2010/2011. På møderne blev skolens virke gennemgået, og følgende blev evalueret og planlagt. Skolen fik udført aktivitetsplanerne for året, både elev, forældre og lærer- planer. Forældrekonsultationer blev afholdt, og evalueringer samt planlægning for eleverne blev drøftet med forældrene. For året 2009/2010 blev planlægningen for de enkelte fagområder opnået. Der blev evalueret, hvilke områder det var nødvendigt at have fokus på til næste år for at leve op til skolens delmålsætninger og dermed opnå skolens endelige mål for undervisningen. For året 09/10 gælder også: · At alle lærere satte sig grundigt ind i de nye fælles mål og sørgede for, at skolens egne målsætninger lever op til, hvad der almindeligvis kræves. · Alle årsplaner for alle fag blev meget grundigt bearbejdet og beskrevet. Der blev i løbet af året fulgt op på, at de blev udført for derigennem at opnå skolens målsætning. · Vi fik i årets løb sat mere fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen, og det blev evalueret, at vi forsat skal have stor fokus på det, bl.a. gennem diverse anerkendelser af eleverne i løbet af året. · Flere og større elevcomputere blev sat i brug. · UVM blev færdiggjort og behøvede tiltag blev igangsat for at forbedre området ifølge vurderingen. · Trivselsuge blev afholdt med stor succes, og skolens regler blev gennemarbejdet med eleverne, skrevet op i kunstnerisk form og underskrevet af eleverne. · Diverse mindre klasse omrokeringer blev udført for at opnå bedst mulig udnyttelse af lokalerne. · Der blev afholdt i gennemsnit 6 udflugter pr. klasse, hvilket var en stor succes. · Bestyrelsen fik ikke arbejdet på at ændre skolens udendørsareal, men i stedet tog den store klasse dette område over i faget Kreatek og gik i gang med at arbejde på arealet. · Kunstudstillingsområde blev skabt. For skoleåret 2010/2011 blev følgende punkter valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning: Først og fremmest skal alle de gode tiltage, som har været medvirkende til skolens udvikling fastholdes, det være sig: · Solide årsplaner. · Opfølgning af årsplaner. · Kvartals evalueringsmøder. · Mange udflugter. · Forsætte med at bearbejde trivsel i klassestimer. Derudover skal følgende tiltag også tages: · Forsat fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen. · Forsat opfølgning på de opgaver som UVM har evalueret. · Temauge med Menneskerettigheder på tapetet. · Lejrtur for den store klasse. · Udflugt til Dyrehaven i temadage i september. · Stort nyt lokale tages i brug til kunst og naturfag. · Arbejdet på gården forsættes, der skal males og evt. laves legehus. · Ekstra klasselokale tages i brug. · Ansættelse af ny lærer så skolen kan udvide med en ny klasse. · Første 9. klasse til afgangs eksamen.

Selvevaluering for skoleåret 2008/2009

I juni måned afholdt skolen to møder for skoleårene 2008/2009 – 2009/2010. Et evalueringsmøde for skoleåret 2008/2009 og et planlægningsmøde for 2009/2010. På møderne blev skolens virke gennemgået, og følgende blev evalueret og planlagt. Alle fag blev gennemgået, og der blev evalueret, om målsætningen for året blev opnået og hvis ikke, hvad de enkelte faglærere ville gøre, for at sørge for at de blev opnået for skoleåret 2009/2010. Skolen fik udført aktivitetsplanen for året, dog var der et par enkelte månedsmøder, der måtte aflyses. Forældrekonsultationer blev afholdt, og evalueringer samt planlægning for eleverne blev drøftet med forældrene. For året 2008/2009 blev planlægningen for de enkelte fagområder opnået, og skolen lever derigennem op til skolens delmålsætninger, og har derfor mulighed for at opnå skolens endelige mål for undervisningen. For året 08/09 gælder også: · Skolen har fået ny naturfagslærer. · Temadag blev afholdt i matematik. · Litteraturtemadage blev afholdt. · Ny musik/kunstlærer er kommet godt i gang. · To lærere har været på læringsstilkursus og har delt deres viden med resten af lærerkollegiet. · Matematikundervisningsplanerne for året er gennemført. · Den behøvede PPR testning er blevet gennemført med eleven, der havde stort behov for det. · APV´en blev gennemført. · Undervisnings Miljø Vurderingen (UVM) blev startet, og den skal derfor afsluttes i den første del af skoleåret 2009/2010. · Skolen er i gang med at få flere elevcomputere. For skoleåret 2009/2010 er følgende punkter blevet valgt som hovedfokusområder for at optimere skolens virke og skolens uddannelsesmæssige målsætning: · Alle lærere skal sætte sig grundigt ind i de nye fælles mål og evt. ændringer af de som skolen direkte anvender og sørge for, at skolens egne målsætninger lever op til, hvad der almindeligvis kræves. · Planlægningen for alle fag skal forsat være solidt og grundigt bearbejdet samt beskrevet, og alle lærere skal i løbet af året følge op på, at de bliver udført for derigennem at opnå skolens målsætning. · Vi vil i årets løb have mere fokus på ros i al almindelighed i alle aspekter af skolen. · Flere og større elevcomputere sættes i brug. · UVM færdiggøres i løbet af det første ½ år, og behøvede tiltag igangsættes for at forbedre området ifølge vurderingen. · Trivselsuge afholdes. Skolen besluttede at afholde en trivselsuge, hvor skolens regler skal gennemarbejdes med eleverne, en uge hvor der skal arbejdes med antimobning og teambuilding. · Diverse mindre klasseomrokeringer blev besluttet for at opnå bedst mulig udnyttelse af lokalerne. · Det blev evalueret, at det havde været rigtig godt med de mange gode faglige udflugter, som derfor skal forsætte. · Bestyrelsen skal arbejde på at ændre skolens udendørsareal. · Kunstudstillingsområde skal skabes.

Selvevaluering for skoleåret 2008

Selvevaluering af skolens virke og undervisning på Øresunds Internationale Skole 2008. Selvevaluering af skolens virke og undervisning udføres for at sikre, at skolen lever op til regeringens uddannelsesmæssige målsætning for frie grundskoler. Læseplaner med slut- og delmål: Skolen har udarbejdet læseplaner for alle skoleår, med slut- og delmål i følgende fag: Dansk, engelsk, matematik og geografi. I resten af fagene bruges fælles mål. Disse planer beskriver, hvordan skolen planlægger arbejdet for at leve op til skolens uddannelsesmæssige målsætning. Derudover beskriver skolen også sit virke gennem dennes beskrevne målsætning og værdigrundlag. Årsplaner: Alle lærerne udarbejder en årsplan for de enkelte fag og klassetrin baseret på den fulde læseplan, dermed lever årsplanen op til læseplanen. Disse planer fremlægges på et introduktionsmøde for forældrene i starten af året, hvor skolens aktivitetsplan for året også fremlægges. Fremgangsark/elev-evaluering: Baseret på årsplanen laves et individuelt fremgangsark til hver elev, som beskriver, hvad den enkelte elev skal arbejde med i løbet af året, hvilke færdigheder/viden eleven skal opnå. Dette inkluderer, hvilke projekter den enkelte klasse skal arbejde med, samt bl.a. hvor mange bøger eleven skal læse, og hvor mange stile den enkelte elev skal skrive. Mindst 3 gange om året evalueres elevens indsats, udbytte og fremgang i undervisningen samt sociale kompetencer i samråd med forældrene. To gange om året tager læreren en samtale med den enkelte elev for at spørge ind til, hvordan eleven synes, det går med skolegangen. Dette giver læreren, forældrene og eleven mulighed for at vurdere, hvorvidt eleven har fremgang, og om delmålene er opfyldt i forhold til slutmålet. Lærerne tester/tjekker løbende, om eleverne har tilegnet sig den planlagte viden. Dette sker bl.a. gennem delmålstester og årstester. Såfremt eleven ikke har opnået denne, har læreren mulighed for at hjælpe yderligere ved tiltag gennem lærer- og/eller forældremøder. Via fremgangsarkene arbejdes der på at opnå en af skolens målsætninger, nemlig at møde eleven på det trin eleven er på, og at indlæring foregår trinvis. Elev-evalueringsmøder på lærerplan: Mindst 2 gange om året gennemgås den enkelte elev i et større fagligt forum bestående af lærerne på skolen, dette sker oftest i forbindelse med forældrekonsultationer. Ved disse møder evalueres der bl.a. ud fra fremgangsarkene for at se, om eleverne har den forventede fremgang. Ud fra disse møder planlægges der, hvad der kan/skal gøres for at optimere elevens udbytte af undervisningen. Årlige møder: Ved skoleårets afslutning vurderer lærerstaben, hvordan året er gået. Har lærerne nået deres mål, og har de formået at videregive eleverne den planlagte viden? Ud fra dette planlægger læreren eventuelle ændringer til, hvordan de vil sørge for at målene bliver nået i fremtiden og finder ud af, hvordan de vil optimere eller tilpasse deres undervisning og eller planer, så de opsatte mål nås. Skolens årlige aktivitetsplan bliver evalueret med henblik på, om skolen nåede sin målsætning for året. Planen for næste år bliver bl.a. lavet ud fra denne evaluering, mht. hvad der skal forbedres og tages mere hensyn til, for at opnå den uddannelsesmæssige målsætning. Undervisningsmiljø vurdering: Ud fra undervisningsmiljøvurderingen evaluerer, planlægger og følger skolen op på de tiltag, der evt. skal sættes i værk for at forbedre undervisningsmiljøet. Forældrevalgte tilsynsførende: Skolens forældrevalgte tilsynsførende holder møde med lærerne og lederen på skolen efter hvert tilsyn. Dette sker, så skolens lærere får mulighed for at vide, hvordan de kan forbedre deres undervisning, og lederen får mulighed for at igangsætte de tiltag, der skal til for at forbedre undervisningen. Videreuddannelse/kurser: De lærere, som er på videreuddannelse eller kurser, deler deres nye viden med de andre ved lærermøder. Herfra vurderer man på skolen i fællesskab, hvorvidt der skal sættes ny tiltag i værk. Evalueringsopfølgning for året 2007/2008. Skolen vil arbejde på følgende i året 2008/2009 for at optimere sit virke og sin uddannelsesmæssige målsætning: * ny naturfagslærer * temadage i matematik * litteraturtemadage * implementering af ny musik/kunstlærer * nye indput til undervisning i form af kurser til lærerne * sørge for at matematikundervisningsplanerne for året bliver gennemført * en enkelt elev har stort behov for yderligere støtte fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) * det er tid til en ny APV (arbejdspladsvurdering) * det er tid til en ny UVM (undervisningsmiljøvurdering) * flere elevcomputere.

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.